- 9 oktober 1958 - 89. gevaar gaat opleveren. Wat is er voor bezwaar tegen bij voorstellen tot verlenging van de ontruimingstermijn de raad een rapportje van gemeentewerken over te leggen, waarin staat dat deze verlenging niet onverantwoord is? De VOORZITTER zegt, dat daar op zichzelf geen bezwaar tegen is. Het betekent echter vermeerdering van werk. Spre ker vraagt zich af, of het niet te perfectionistisch is om bij iedere verlenging ven de ontruimingstermijn het advies van de directeur van gemeentewerken te vragen. Er zijn wo ningen, waarvan iedereen, die het huis kent, weet dat het geen gevaar oplevert. De heer HILHORSTs Voor die woningen vragen wij het niet; wij vragen het voor woningen, waarbij wèl gevaar aan wezig is. De VOORZITTER? Dan zijn wij het eens. Wanneer er bij voorbeeld een voorstel wordt gedaan tot verlenging van de ontruimingstermijn voor zeven woningen, dan behoeven daar dus niet zeven verklaringen van de directeur van gemeente werken bij te zijn. Er zal kritisch worden bekeken, voor welke woningen het van belang is het advies van de direc teur van gemeentewerken te vragen. De heer ELBKRTSE verzoekt het college, bij voorstel len tot verlenging van de ontruimingstermijn van onbewoon baar verklaarde woningen te vermelden, wanneer de woningen onbewoonbaar zijn verklaard. De VOORZITTER zegt dit toe. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 168. Voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke vergoedin gen op grond vang a. artikel 103, lid 2, der Lager-onderwijswet 1920 over het jaar 1957 (1-1239); b. artikel 35, lid 2 van het besluit B.L.0. 1949 over het jaar 1957 (1-1240). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 169. Voorstel inzake de toepassing van art.13 van de Lager-on- derwijswet 1920 (1-1241). De heer PIEREN verzoekt wethouder De Haan de aanvrage van de ouders, wier kind de lagere technische school te Utrecht bezoekt, nog even nader onder de loep te nemen. De wethouder K. DE HAAN deelt mede, dat het wettelijk niet mogelijk is voor leerlingen van het lager technisch onderwijs uit de gemeentekas een vergoeding krachtens ar tikel 13 van de Lager-onderwijswet te geven. De desbetref fende ouders moeten zich wenden tot het schoolhoofd. De door de ouders op een speciaal formulier verstrekte gege vens worden dan door de gemeentelijke dienst voor sociale zaken geverifieerd. Daarna wordt door het hoofd der school aan de hand van rijksnormen - die overigens hoger liggen dan de normen die de gemeente ten aanzien van artikel 13 der Lager-onderwijswet toepast - nagegaan, of de betrok kenen in aanmerking komen voor een vergoeding, welke zich niet beperkt tot een vergoeding voor het reisgeld. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. - 170. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 178