9 oktober 1958 - 90. 170. Voorstel tot het aangaan van een geldlening ad 29.000, met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten (IV-1242). De heer D. DE HAAN merkt op, dat Soest 29.000 krijgt toegewezen van het voor de gemeenten beschikbare bedrag van 43 miljoen. Wanneer men zou zijn uitgegaan van het aan tal inwoners der diverse gemeenten, zou Soest 80.000,tot 100.000,- zijn toegewezen. Men is bij de verdeling van het beschikbare bedrag echter uitgegaan van de grootte der vlot tende schuld der diverse gemeenten. Daardoor wordt de deugd slecht beloond. Immers, doordat Soest niet zo'n grote vlot tende schuld heeft als andere gemeenten, krijgt het thans een geringer bedrag toegewezen. De wethouder ORANJE is het met de heer De Haan eens, dat de gevolgde wijze van verdeling ruimte voor twijfel laat. Bij de verdeling is men uitgegaan van de toestand ten aanzien van de vlottende schuld der gemeenten op een bepaalde datum in het verleden. Het heeft echter geen zin tegen deze verdeling te opponeren. De heer D. DE HAANs Deze verdeling bevordert niet de spaarzaamheid der gemeenten, maar ik begrijp, dat wij ons er bij moeten neerleggen. De wethouder ORANJE? Inderdaad wordt hier de deugd slecht beloond. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 171. Voorstel tot het verlenen van een krediet voor de aanleg van de Larixlaan (1-1235). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 172. Voorstel tot het verlenen van een krediet voor verbetering van een gedeelte van de Hartweg (1-1236). De heer GRIET verzoekt zo spoedig mogelijk ook de rest van de Hartweg van een nieuw wegdek en in ieder geval van riole ring te voorzien. Bij geringe regen ontstaat daar reeds veel wateroverlast. Het komt voor, dat er 45 cm water op de weg staat. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat de financiële situa tie der gemeente helaas niet toestaat op het ogenblik de gehele Hartweg te verbeteren. Er zullen echter maatregelen worden ge nomen om de wateroverlast op het door de heer Grift bedoelde gedeelte van de Hartweg zoveel mogelijk te beperken. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen 173. Voorstel inzake het verlenen van subsidie voor de bouw van een nieuw consultatiebureau (III-1243). De VOORZITTER deelt mede, dat de commissie voor sociale zaken adviseert dit punt aan te houden en het opnieuw te bezien wanneer na de bouw de financiële situatie bekend is. Op voorstel van de voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het advies van de commissie voor soci ale zaken besloten. 174. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de uitgaven van het openbaar kleuteronderwijs over 1957 (1-1244-6435). 175. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de uitgaven voor de openbare scholen voor g.l.o. c-n u.l.o. (1-1248-6434). 176. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling in zake het geneeskundig schooltoezicht (1-1247). - 177. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 180