- 9 oktober 1958 - 177. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de nieuwe betegeling van de terreinen van het openbaar slacht huis (1-1246). 178. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de vernieuwing van de dakgoten van het schoolgebouw in de Ker ke buurt (1-1245)» 179. Voorstel tot vaststelling van het ontwerp-partieel uitbrei dingsplan regelende de bestemming in onderdelen voor de gronden gelegen nabij de Kerkhaan en de Kampweg te Soester- borg (1-6456). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 174 t/m 179 besloten. 180. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan de plannen om te komen tot de bouw van een verzorgingstehuis met daar bij behorende woningen (III-1249). De heer VAN DEN AREND heeft in de stukken gelezen, dat centrales als de onderhavige zelf zorgen voor bouwvolume, Dit is voor hem een nieuwe omstandigheid. Hij meende, dat de gemeente voor het bouwvolume moest zorgen. Kan hier mis schien v/orden geput uit een potje, dat nog in reserve is? Men ontplooit gelukkig allerwege in den lande een grote activiteit met betrekking tot het bouwen van bejaar denwoningen en -tehuizen. Een van de financierings- en ex ploitatiemogelijkheden van deze bouw is gebaseerd op de financiële paragraaf van de Woningwet, die alleen is voor behouden aan gemeenten en aan verenigingen en stichtingen die door de minister van volkshuisvesting en bouwnijver heid zijn toegelaten. Deze toegelaten instellingen zijn o.m. de woningbouwverenigingen. Aangezien de woningbouwverenigin gen zich uitsluitend ten doel stellen de behartiging van de gehele volkshuisvesting, heeft de minister in overweging ge geven de oprichting van landelijke centrales (onderscheiden naar de geloofs- en levensovertuigingen) van de verschillen de instellingen die uitsluitend de belangen van de huisves ting van bejaarden behartigen, Er zijn vier van deze lande lijke centrales. Behalve de in de voordracht genoemde Neder landse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden, zijn er de Katholieke Nationale Federatie voor de Bejaardenzorg, de Diaconale Raad van de N.H.Kerk en de Gereformeerde Bouwcor poratie voor Bejaarden. In Soest heef"*"" men reeds het bejaardencentrum Braamhage welke instelling uitgaat van de vrijzinnig hervormden,0 een instelling dus met meer een humanistisch karakter. Thans gaat de gemeente in zee met deze neutrale centrale. Wanneer in de naaste toekomst een verzoek van rooms-katholieke of protestants-christelijke zijde binnenkomt, kan dan op een even grote medewerking van de zijde der gemeente worden ge- rekend als in het onderhavige geval? Mevrouw POLEl-Musler kan niet zeggen, hoe blij zij is, dat thans eindelijk dit voorstel op tafel ligt. Zij hoopt, dat de verdere uitwerking der plannen mot spoed ter hand zal worden genomen. Er blijkt bij de protestants-christelijke fractie enig misverstand te bestaan. In de korte tijd, dat de raad in zijn huidige samenstelling zitting heeft, heeft deze fractie nu reeds tweemaal dc vrijzinnig protestanten en de humanis ten door elkander gehaald. Zij heeft bovendien zelfs socia listen en V.Y.D.'ers verward. Dit verwarren van de levensbe schouwingen betreurt spreekster. De raad is weliswaar niet - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 182