9 - 9 oktober 1958 - 93. De VOORZITTER biedt hiervoor zijn excuses aan. Er moet bij de verzending der stukken een fout zijn gemaakt. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 186. Voorstel tot het aangaan van een geldlening groot 65.000, voor aanleg van hockeyvelden (IV-1259). '.87. Voorstel tot het voeren van een rechtsgeding pachtontbin- ding) met AJ.W.Steenman te Soest (1-1252). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig deze beide volgnummers besloten. 188. Voorstel tot? a. wijziging van de Bezoldigingsverordening 1954 per 1 april 1958 (IV-1254-6412) b. invoering van werkclassificatie en prestatiebeloning ten aanzien van de ambtenaren met weeksalaris en tot verhoging van de lonen van deze ambtenaren met een tijdelijke toe slag van 3$ per 1 april 1958 (IV—1254—64115 c. wijziging van de instructie van de keuringsveearts (IV- 1254-6418) d. wijziging van de instructie van de hulpkeurmeester (IV- 1254-6417). De heer PIEREN merkt op, dat uitvoering van werkclas sif icatie vele moeilijkheden met zich medebrengt. Bij de uitvoering der werkclassificatie moet de nodige objectivi teit in acht worden genomen. Spreker is er echter van over tuigd, dat de uitvoering der werkclassificatie bij wethou der Van Zadelhoff in goede handen is. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 189^ Voorstel tot wijziging van de Bezoldigingsverordening 1954 per 1 januari 1959 (IV-1255-6446) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 190. Voorstel inzake de samenstelling van de huurcommissie (1-1258) De VOORZITTER verzoekt de heren de Bruin en D. de Haan met hem het stembureau te vormen. Met algemene (18) stemmen wordt de commissie als volgt samengesteld; 1. Mr. CJv.Arkels Julianalaan 10,Soest, voorzitter; 2. J. G.P.M.Geurts, Prof .Dorentzlaan 2, Soesterberg, Ie vice voorzitter; 3. J.v.Leeuwen, Paulus Potterlaan 22, Soest, vice voorzitter ter vervanging van de voorzitter; 4. Mr. J.v.Haselen, Korndorfferlaan 2, Soesterberg, vice voorzitter, ter vervanging van de Ie vice voorzitter; 5. B.v.d.Peyst, Aagje Dekenlaan 3? Soest, lid huurder; 6. G.v.d.Wansum, Dorresteinweg 48, Soest, lid verhuurder; 7. R.v.d.Berg, Gen.Winkelmanstraat 94, Soesterberg, lid huurder; 8. C.Top, Amersfoortsestraat 2, Soesterberg, lid verhuurder; 9. A.P.van den Dijssel, Braamweg 77,Soest, plaatsvervangend lid huurder, ter vervanging van het lid vermeld onder 5; 10. J.D.L.ZoeteliefSteenhoffstraat 35, plaatsvervangend lid ver huurder, ter vervanging van het lid vermeld onder 6, 11. J.J.J.Cramer, Oude Tempellaan 10, Soesterberg, plaatsver vangend lid huurder, ter vervanging van het lid vermeld onder 7; 12. J.Mensink, Rademakerstraat 24, Soesterberg, plaatsvervan gend lid verhuurder, ter vanging van het onder 8 vermelde lid - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 186