9 oktober 1958 - 94. Mevrouw POLST-Musler vraagtof het de bedoeling is, de afgetreden leden een bedankbriefje te zenden, De VOORZITTER deelt mede, dat deze mensen inderdaad een brief zal worden gezonden om ze te danken voor de aan de ge meente bewezen diensten. Voorts zegt spreker de heren de Bruin en de Haan dank voor de werkzaamheden, die zij als leden van het stembureau hebben verricht, 191. Voorstel om in beroep te gaan van het besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 september 1958, voorzover aan een gedeelte van het uitbreidingsplan Soesterberg-dorp goedkeuring is onthouden (1-1262). De heer D. DE HAAR zegt, dat deze aangelegenheid natuur lijk reeds in de gemeenteraad is behandeld, voordat hij daar deel van uitmaakte. Daardoor staat hij hier vrij objectief te genover. In het ontwerp-beroepschrift staat, dat het desbetref fende terrein bijzonder geschikt is voor speelterrein. Dit terrein wordt geheel ingesloten door de tuinen van de aan de Kampweg en aan de Generaal Winkelmanstraat gelegen woningen. Volgens het beroepschrift wil men de hinder in verband met het door de kinderen veroorzaakte lawaai enz. opheffen door het aanbrengen van beplanting rondom het speelterrein. Spreker vraagt zich af, of dit terrein wel zo geschikt is als speelterrein. Z.i. moet speelruimte voor de opgroeiende jeugd open zijn. Anders heeft men toezicht nodig. De kinderen spelen niet alleen overdag, maar ook tijdens de schemeruren. Wanneer men op het onderhavige terrein een speelruimte maakt, is het niet denkbeeldig dat het noodzakelijk zal zijn een poli tieagent daar op de jeugd toezicht te laten houden. Dit zal nogal wat kosten met zich medebrengen. Verder wordt gezegd, dat moeders met kleuters naar deze speelplaats zouden kunnen gaan en dan toezicht op hun kleuters zouden kunnen houden. Dat zullen dan zeker moeders met een over vloed van tijd zijn. Volgens spreker is het veel beter de kleu ters naar de kleuterschool te zenden. Hij voelt er meer voor de speelruimten bij de kleuterscholen uit te breiden. Tegen het be steramen van het onderhavige terrein tot speelterrein heeft hij dan ook wel bezwaar. Hij vindt het daarom al met al niet pret tig, dat men tegen het besluit van gedeputeerde staten in be roep wil gaan. De wethouder VAN ZADEIHOFF wijst er de heer de I-laan op, dat het terrein tussen de Kampweg en de Generaal Winkelman straat zeer groot is. Er is zelfs over gedacht door dit terrein een weg met bebouwing heen te leggen. Behalve het onderhavige terrein is er in het dorp Soesterberg voor speelterreinen voor kinderen te enen male geen ruimte. Dit terrein zal behalve als speelterrein ook als sportgelegenheid worden gebruikt. Het is niet de bedoeling er een voetbalveld te maken, maar wel er een volleybalveldje of een tennisbaan aan te leggen. Ook voor der gelijke dingen is elders in het dorp Soesterberg nergens ruimte. Wanneer de heer de Haan spreekt over het toezicht door een politieagentmoet hij het speelterrein niet verder weg willen aanleggen, want dan zal toezicht zeker noodzakelijk zijn. Men zou dan namelijk een terrein buiten het dorp moeten aanwijzen. Het gaat hier in de eerste plaats om een speelterrein voor de schoolgaande jeugd en dat moet dicht bij huis liggen. Vooral aan de Kampweg menen verschillende mensen, dat dit speelterrein schade zal doen aan de "stand11 van de woningen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 188