- 9 oktober 1958 -- 95 De "stand" van de Kampweg zou echter meer worden geschaad, wanneer de gemeente inwilligde hetgeen verschillende bewo ners van de Kampweg zelf verzoeken, namelijk het toelaten van de vestiging van bedrijfjes. Bij de realisering van de bestemming van het desbetref fende terrein, zal er natuurlijk voor worden zorg gedragen, dat de omwonenden zo weinig mogelijk overlast ondervinden. Ook gezien de scholen in de nabije omgeving van dit terrein, is dit een prachtige plaats voor een speelterrein. Bovendien doen de bewoners op het ogenblik niets aan de achterterreinen. De toestand daar is nog precies, zoals hij altijd is geweest. Spreker gelooft dan ook, dat men niet op zij moet gaan voor de bezwaren van de mensen aan de Kamp weg en van enkele mensen aan de Generaal Winkelmanstraat Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 192. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet van 103.000voor aankoop en plaatsing van gasgeysers en tot het aangaan van een geldlening hiervoor van f 100,000, (IV-1 261 De heer PIERBH vraagt, of dit voorstel ook nog in de gas commissie aan de orde zal worden gesteld. De wethouder ORANJE zegt, dat deze kredietaanvrage een voortzetting betekent van het vroeger door de raad, gehoord de gascommissiegenomen besluit. Daarom heeft spreker het zich veroorloofd dit punt niet opnieuw in de gascommissie aan de orde te stellen. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 193. Voorstel inzake het verzoek van de middenstandsverenigingen te Soesterberg om restitutie van huurgelden aan de houders van standplaatsen tijdens het NATO-vliegfeest (1-1256). De heer D. DE HAAK stelt voorop, dat het college geheel in zijn recht staat, wanneer het geen restitutie van de staangelden wil verlenen. Waar de betrokkenen vrij grote stroppen hebben geleden, vraagt hij zich echter af, of niet in plaats van koopmansrecht kan gelden koopmansgebruik en of toch niet een gedeelte van de staangelden aan de betrok kenen kan worden teruggegeven. De staangelden zouden bij voorbeeld in plaats van op 20,-- en 45?kunnen worden gesteld op resp, 10,-- en 25? De heer HIlHORSTs Is het ook geen goed koopmansgebruik om wanneer men een grote winst maakt een hoger bedrag aan staangelden aan de gemeente te betalen? De VOORZITTER meent, dat aan het onderhavige verzoek niet moet worden voldaan. Dit in de eerste plaats niet, om dat zich geen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan. Hadden die zich wel voorgedaan, dan was er misschien aanlei ding geweest dit punt nog eens te bekijken. Hen zegt, dat de verkoop minder gunstig is geweest dan de betrokkenen hadden verwacht. Of hier sprake is van een niet aan de ver wachtingen voldaan hebbende winst dan wel van een matig ver lies dan wel van een groot verlies, is niet medegedeeld. Het ingekomen verzoek is gegeneraliseerd en niet gespecifi ceerd. Bovendien zou het in verband met de daaraan verbonden konsekwenties zeer gevaarlijk zijn dit verzoek, in te willi gen. Wanneer in de toekomst wederom een grote demonstratie plaats

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 190