- 9 oktober 1958 - plaats vindt en de gemeente gaat over tot openba.re verpachting der standplaatsen (dit is thans niet geschied? maar er is veel voor te zeggen om dit in het vervolg nel te doen)? dan zouden enige gegadigden zich door het hoog opjagen van de staangelden van een standplaats kunnen verzekeren? terwijl anderen daardoor geen standplaats krijgen. Bij het opjagen der staangelden zou den de betrokkenen in het achterhoofd kunnen hebben de gedo,chte; Wanneer de verkoop tegenvalt? krijgen wij van de gemeente toch wel een gedeelte van het staangeld terug. Bit zou ireël zijn. Boor thans een gedeelte van de staangelden te restitueren zou de gemeente een gevaarlijk precedent scheppen. Begenen die een standplaats willen huren? moeten zich goed reakiseren tot welk bedrag dit de moeite waard is. Juist ter wille van het reëel houden der prijzen? is het zaak thans geen restitutie te ver lenen. Bit nog afgezien van het feit? dat in het onderhavige ge val voor restitutie in het geheel geen reden is. Br heeft zich alleen een wijziging in de mentaliteit der bezoekers voorgedaan. Be bezoekers willen na afloop van een evenement zo snel mogelijk wegkomen en blijven niet meer rondhangen. Bit is een omstandig heid? waa-rmede de gegadigden voor standplaatsen bij een volgen de gelegenheid rekening moeten houden. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 194. Voorstel tot verkoop van grond? gelegen nabij de Kostverloren- weg aan H.W. van ascïi (1-1260). 195» Voorstel tot verhuur van de villa "Colenso"gelegen aan de Vredehofstraataan W.P. en B. Mirani (1-1257). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt over eenkomstig deze beide volgnummers besloten. Be VOORZITTER heeft van de heer Pieren een mede namens mevrouw Polet-Musler en de heer Grift geschreven brief ontvangen? waarin naar voren wordt gebracht? dat in de praktijk toch gere geld een raadsvergadering plaats vindt en waarin daarom voorts wordt gevraagd? eenmaal in de maand op een vaste datum een raads vergadering te houden? omdat dit voor de raadsleden gemakkelij ker is. In verband hiermede stelt spreker voor als regel aan te houden? dat iedere derde donderdag van de maand een raadsverga dering zal worden gehouden. Beze regel zal overigens met soepel heid moeten worden toegepast? want het kan een enkele maal voor komen? dat er geen stof voor een raadsvergadering is. Eveneens kan het gebeuren? dat in verband met een spoedeisend voorstel - zoals het hedenavond behandelde voorstel om in beroep te gaan tegen het besluit van gedeputeerde staten over het uitbreidings plan Soesterberg - de raadsvergadering iets eerder moet worden gehouden. Mevrouw POLST-Musler dankt de voorzitter voor het spoedige reageren op het gedane verzoek. Zij wijst op het feit? dat deze raadsvergadering zeer korte tijd van te voren is aangekondigd. Zij heeft de indruk? dat men zich veel g 0 aa t plotseling heeft gerealiseerd? dat de termijn voor het in beroep gaan tegen de beslissing van gedeputeerde staten ten aanzien van het uitbrei dingsplan Soesterberg op 11 oktober zou verstrijken. Bit punt had desnoods in de vorige raadsvergadering kunnen worden behan deld Be VOORZITTER is het geheel met mevrouw Polet eens? dat de gang van zaken ten aanzien van deze raadsvergadering ongelukkig is geweest en dat deze raadsvergadering te kort van tevoren is uitgeschreven. Bit is waarschijnlijk de directe aanleiding ge- - weest -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 192