- 9 oktober 1958 - 98. gemeente Soest zal pas zin hebben, wanneer blijkt dat de werk plaats naar meer ruimte zoekt. Het is echter de vraag, of men tot uitbreiding zal overgaan. De meeste werkplaatsen in den lande hebben namelijk momenten dat zij kampen met gebrek aan orders. Weliswaar maakt de Amersfoortse werkplaats daar een uitzondering op, maar het zou best kunnen zijn, dat die uit zondering niet bestendigd blijft en dat het departement van sociale zaken als subsidiërende instantie daarom tot voorzich tigheid zal manen ten aanzien van uitbreiding der werkplaats. Niettemin is door het gemeentebestuur van Soest kenbaar gemaakt, dat wanneer ruimte wordt gezocht. Soest zich daarvoor kandidaat stelt, ook al om onnodige reiskosten te voorkomen. Soest heeft van de buitengemeenten het grootste aantal geplaatsten op de werkplaats te Amersfoort. Voor zover deze zaak verder tot ont wikkeling komt, zal het college die ontwikkeling op de voet volgen. De heer PIEREN zegt, dat door het slechte uitzicht bij de hoek van de Kampweg en de rijksstraatweg vaak ongelukken met bromfietsen gebeuren. Door omlegging van het rijwielpad zou hier waarschijnlijk een oplossing kunnen worden verkregen. Kan hierover overleg worden gepleegd met rijkswaterstaat? De wethouder VAN ZADELHOEP gelooft, dat een eenvoudiger oplossing het plaatsen van verkeerslichten is. Daar zal bij rijkswaterstaat op worden aangedrongen. De heer PIERSNs Om verkeerslichten is reeds eerder gevraagd. De VOORZITTER zegt, dat indertijd door rijkswaterstaat verkeerslichten zijn toegezegd. In verband met de bestedings beperking zijn ze niet geplaatst. Daar kan d.us op terug worden gekomen. Eerdaags zal op de spitsuren een verkeerstelling plaats vinden bij de Kampweg en de MontgomerywegAan de hand van de daar door verkregen nieuwe gegevens kan dan het verzoek tot het plaatsen van verkeerslichten worden gedaan. Hierna sluit spreker, te 20.45 uur, de vergadering. Typ tRvD Co 11 Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 19 november 1958* De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 196