Nr9 - 19 november 1958 - 99. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op woensdag 19 november 1958, te 19.15 uur. VOORZITTERS de burgemeester, de heer mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS? de heer JJJ.M.Festen Tegenwoordig de leden? C.van AndelJ.van den Arend, J.W.D. Berkelbach van der Sprenkel, J.E.Brouwer, J.K.de Bruin, drs l.J. Dijkstra, mevrouw E.C.van G-oor-GletonP.Grift, D.de Haan, K.de Haan, J.H.Hom, J.G.Kalden, dr.D.J.P.OranjeP.C. Pieren, mevrouw S ,M.Polet-MuslerP.R.van Roomen, P.H, Versteijne en drs. W.G.van Zadelhoff. Afwezig de leden; B.H.A.ElbertseA.P.Hilhorst en H.C.Klaren- beek De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens heet hij hartelijk welkom de heren Dijkstra en Hom, die de vorige vergadering wegens ziekte niet aanwezig konden zijn. Het verheugt de raad beide heren weer in zijn midden te hebben. Voorts deelt spreker mede, dat de heer Klarenbeek wegens ziekte de vergadering niet kan bijwonen, terwijl ook de heren Elbertse en Hilhorst zijn verhinderd. 196. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering d.d. 9 oktober 1958. De VOORZITTER merkt op, dat hij - zoals op de laatste bladzijde van de notulen staat - in de vorige vergadering heeft medegedeeld, dat de verkeerslichten bij de kruising Rademakerstraat-Kampweg-Veldmaarschalk Montgomeiyweg als ge volg van de bestedingsbeperking niet zijn geplaatst. Deze mededeling was niet geheel juist. De plaatsing van de ver keerslichten heeft namelijk nog geen doorgang gevonden, omdat de minister van financiën vindt, dat ze voor rekening van de gemeente moeten worden geplaatst. Rijkswaterstaat daar entegen staat op het standpunt, dat de plaatsing van deze ver keerslichten voor rekening van het rijk moet komen. Daarover wordt nog overleg gepleegd. Hierop worden de notulen zonder hoofdelijke stemming on gewijzigd vastgesteld. 197. Ingekomen stukken. a. Kennisgeving van de aanwijzing van de heren J.Dobben en Mr.ïh.P.Raedtrespectievelijk als eerste en tweede waarnemend secretaris. Beëdiging van laatstgenoemde als zodanig. Deze kennisgeving wordt aangenomen voor kennisgeving Vervolgens legt de heer Mr.ïh.P.Raedt in handen van de voorzitter de in de gemeentewet voorgeschreven verklaring en beloften af. b. Schrijven d.d. 15 september 1958 van N.I.Heijne den Bak inzake toestand van het trottoir van de Koninginnelaan met rapport van de directeur van gemeentewerken met voor stel dit in handen te stellen van burgemeester en wethou ders ter afdoening. c. Aanbieding overeenkomstig art,22 van de "GemeenschappeLijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de Kring U IV;' van de 3e wijziging van de begroting 1958 met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. - d. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 198