- 19 november 1958 - 100. d. Controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verifi catie en Financiële Adviezen der Vereniging van Neder landse G-emeenten met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. e. Schrijven van gedeputeerde staten d.d. 13 oktober 1958 inzake vaststelling van het bedrag per leerling voor v.g.l.o, over het jaar 1958 met voorstel van de beslis sing niet in beroep te gaan. Ten aanzien van deze stukken wordt besloten overeen komstig hetgeen B&W daaromtrent hebben voorgesteld. 198. Voorstel tot wijziging van de "Bouwverordening der gemeente Soest" in verband met streekplan waterwinplaatsen Utrecht (1-1 265-6294-). Bit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen, 199. Voorstel tot het vaststellen van een verordening op de destructie (1-1263-6506). Be heer VAN R00MEN gaat met dit voorstel akkoord. Hij zou echter gaarne zien, dat ten aanzien van moeilijkheden bij de toepassing van deze verordening overleg zal worden gepleegd met de commissie voor het openbaar slachthuis. Be VOORZITTER zegt dit toe. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 200. Voorstel tot het vaststellen van een verordening op de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees (1-1264-6505). Be VOORZITTER wijzigt de verordening door in artikel 159 tweede lid, de woorden "het krachtens de verordening op de heffing van keurlonen voor herkeuring verschuldigde" te vervangen door»0 "een door burgemeester en wethouders te bepalen" In de verordening op de heffing van keurlonen komt namelijk geen bedrag voor herkeuring voor. Bit is logisch, omdat aan de ene herkeuring grotere kosten verbonden zijn dan aan de andere, Be door spreker aangebrachte wijziging is conform de bestaande regeling. Hierop wordt het gewijzigde voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 201Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de afsluiting van de brandweergarage te Soest (1-1266). 202. Voorstel tot het toekennen van gemeentelijke vergoedingen over 1957 overeenkomstig de bepalingen van de ELeuteronder- wijs wet (1-1 267). 203. Voorstel tot het overdragen van de bevoegdheid aan het college van burgemeester en wethouders tot verkoop van goederen van geringe waarde gedurende 1959 (1-1268-6518). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 201 t/m 203 besloten. 204. Voorstel tot het verlenen van een subsidie in de zaalhuren t.b.v. gymnastiekverenigingen e.d. (AB-1270-6517) Be heer PIEREN is er van overtuigd te spreken namens alle gymnastiekverenigingen ter plaatse, wanneer hij het college hartelijk dank zegt voor dit voorstel. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 205. Voorstel inzake toepassing van artikel 13 van de Lager- onderwijswet 1920 (1-1269). - 206. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 200