- 19 november 1958 - 101 206. Voorstel tot het verlenen van medewerking ingevolge artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 tot aanschaffing van enige leermiddelen t.b.v. de R.K. meisjesschool voor g.l.o. aan de Steenhoffstraat (1-1271). 207. Voorstel tot verdaging van de beslissing op het ontwerp- uitbreidingsplan gelegen nabij het Soesterveen (1-6519). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 205 t/m 207 besloten. 208. Voorstel tot het benoemen van commissiën tot wering van schoolverzuim (1-1272). De VOORZITTER verzoekt de heren Kalden en Van Roomen voor de hedenavond plaats hebbende benoemingen met hem het stembureau te vormen. Vervolgens deelt hij mede, dat op de aanbeveling voor de commissie te Soesterberg de naam van de heer Th„J.van Loo moet worden vervangen door die van de heer H.E.van der Veur. Voor de commissie te Soest worden uitgebracht 18 stem men op de heer A.E.Th.Kloppenburg18 stemmen op de heer J. Haks17 stemmen op de heer J.Kenemans, 17 stemmen op mevrouw W.Kuyper-van der Laan16 stemmen op de heer L.Overhoff, 2 stemmen op de heer H.Bolland, 1 stem op de heer H.J.de Boer en 1 stem op mevrouw CI.B.Brons-Klingezodat de heren Kloppenburg, Haks, Kenemans, mevrouw Kuyper-van der Laan en de heer Óverhoff zijn benoemd. Voor de commissie te Soesterberg worden uitgebracht 18 stemmen op de heer J.Rosing, 17 stemmen op de heer A.E. Wegman, 16 stemmen op de heer J.L.Boer, 16 stemmen op mevrouw G-.Dekker-Schuurman, 16 stemmen op de heer C.J.van der Donk, 2 stemmen op mejuffrouw A. G-. Koopman s2 stemmen op mevrouw Th.JEweg-Brill2 stemmen op de heer C.Merts en 1 stem op de heer A.J.van Balkom, zodat de heren Rosing, Wegman, Boer, mevrouw Dekker-Schuurman en de heer Van der Donk zijn be noemd. 209. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het treffen van enige voorzieningen aan de torenhal der Neder lands Hervormde Kerk (1-1273). De VOORZITTER deelt mede, dat de commissie voor open bare werken voorstelt dit punt aan te houden en deze zaak in het geheel, zowel het in- als het uitwendige van de toren, alsmede de afscheidingsmuren te bezien. De financiële commissie gaat akkoord met het voorstel, maar vraagt, of voor deze restauratie subsidie van rijk en provincie wordt verkregen. Uit de opmerking van de commissie voor openbare werken en ook uit hetgeen hij verder heeft gehoord, is spreker gebleken, dat er ten aanzien van dit voorstel enig misver stand heerst. Men blijkt zich namelijk te hebben afgevraagd, of het wel wenselijk is de torenhal te pleisteren. Daarbij is men uitgegaan van de veronderstelling, dat in de kerk de stenen in het zicht zijn gelaten, zodat de torenhal, wanneer die van een dunne pleisterlaag wordt voorzien en wordt gewit, een afwijking zou vormen van de kerk. Dit is niet juist. Ook de kerk is bepleisterd en gewit. Door de torenhal op dezelf de wijze te bewerken krijgt men niet alleen een mooier geheel; ook op historische en kunsthistorische gronden is dit de meest aangewezen methode. De directeur van de rijksdienst Monumentenzorg heeft samen met de commissie voor monumenten zorg een bezoek aan de kerk gebracht. Daarbij hebben zij op de onderhavige voorziening aangedrongen. Toen - spreker -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 202