- 19 november 1958 - 102. spreker door de commissievergadering bleekdat er enig misverstand over deze voorziening bestaat, heeft hij de directeur van Monumentenzorg gevraagd schriftelijk zijn- mening nog eens te geven. Daarop heeft deze directeur geschreven, de voorgestelde voorziening zeer gewenst te achten. Dezer dagen heeft de minister tijdens de behande ling van de begroting voor onderwijs, kunsten en weten schappen mededelingen gedaan, waaruit blijkt dat er bij het rijk te weinig geld is om de onderhanden zijnde restauraties en de zeer noodzakelijke restauraties naar behoren te kunnen subsidiëren. Daardoor gaan er op het ogenblik monumentale bouwwerken van kunsthistorische waarde voor Nederland verloren. Nu is het al dan niet pleisteren van de torenhal een zaak van uitsluitend esthetische aard. Door het niet pleisteren van de toren hal wordt het voortbestaan van de toren niet in gevaar gebracht. Daar het rijk alleen de aller-, allerurgentste gevallen kan subsidiëren, kan het voor het onderhavige werk onmogelijk subsidie verlenen. De commissie voor openbare werken heeft gevraagd, of het niet beter is deze aangelegenheid aan te houden totdat de toren helemaal bekeken wordt» In de afgelopen zomer zijn echter aan de toren herstelwerkzaamheden ver richt. Toen de kap van de kerk eraf was, bleken er in de toren (aan de zijde waar de kerk tegenaan staat) scheu ren aanwezig te zijn. Dat is hersteld. Voorts is veran dering gebracht in de sprinklerinstallatie in de toren. Op het ogenblik zijn er geen urgente werken meer aan de toren te verrichten. Alleen ten aanzien van de deur naar de torenhal en de deur naar de trap, die op het ogenblik een zeer armzalige indruk rnaken, zullen nog voorzienin gen moeten worden getroffen. Men zou in de verleiding kunnen komen om, nu de kerk zo mooi is gevoegd, ook de toren van nieuw voegwerk te voorzien. Maar dit zou uiter mate kostbaar zijn. Het college acht dat op het ogenblik niet verantwoord. Door het wegwerken van de scheuren en het verande ren van de sprinklerinstallatie zal er een begrotings wijziging moeten komen voor de post "onderhoud toren". Op deze post is slechts 350,uitgetrokken voor het normale onderhoud. Het college heeft echter gemeend met deze begrotingswijziging pas te moeten komen, wanneer alle kosten precies bekend zijn. Het thans voorgestelde werk kan op het ogenblik voordelig worden uitgevoerd, omdat het in aansluiting op de restauratie van de kerk kan geschieden. Wordt deze voorziening uitgesteld, dan is de aannemer weg en wordt het werk onherroepelijk veel duurder. Mevrouw POLET-Musler deelt mede, dat de commissie voor openbare werken tot de suggestie om dit punt uit te stellen is gekomen, doordat er in het geheel geen deskundige toelichting bij het voorstel was» Was het nu door de voorzitter ingewonnen advies bij de behandeling in de commissie reeds aanwezig geweest, dan zou de com missie nooit tot deze uitspraak zijn gekomen. De VOORZITTER zegt, dat de kwestie zeer snel is gegaan. De commissie voor monumentenzorg is met ir. - Meischke -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 204