- 19 november 1958 - 103 o Meischke,de directeur van de rijksdienst Monumentenzorg, op bezoek geweest. Daarbij is de wenselijkheid van de onder havige voorziening naar voren gebracht. B&W hebben daar be grip voor gehad en zijn met dit voorstel gekomen. Dit voor stel moest in deze raadsvergadering worden behandeld, omdat anders de aannemer zou zijn vertrokken. Daarom hebben B&W naast het mondeling advies geen schriftelijk advies meer gevraagd.. Toen echter in de commissie voor openbare werken bleek, dat over dit punt enig misverstand bestond, heeft spreker de directeur van Monumentenzorg een schriftelijk advies gevraagd. De brief van ir.Meischke, die gisteren is binnengekomenluidts "Naar aanleiding van het bezoek dat de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg op 3 october j.1. aan Uw gemeente heeft gebracht, vraag ik Uw aandacht voor het volgende. Nu de restauratie van de kerk bijna voltooid is, valt het op dat het portaal in de toren zich in een desolate toestand bevindt. Het zou wenselijk zijn dit portaal enigszins op te knappen, zodat een betere aansluiting bij het inwendige van de kerk kan worden bereikt. Hiertoe zou het noodzakelijk zijn de toren inwendig dun te pleisteren en te witten. Hoewel op dit moment de baksteen in het zicht is en de muur met voegwerk is afgewerkt, is deze toestand his torisch beslist niet de juiste. Bij het inwendige van middeleeuwse kerken en de daarbij aansluitende ruimten als torenportalen, e.d. werden de wanden steeds afge werkt met dun pleisterwerk. Soms heeft men, voordat het pleisterwerk werd ae,ngebrachtde muur afgevoegd, zodat wanneer men in later tijd het muurwerk ontpleisterd heeft, gemeend heeft dat het gevoegde muurwerk de originele toestand "weergeeft. Het is echter steeds ge bleken, dat dit geenszins het geval was en dat de oor spronkelijke afwerking steeds uit pleisterwerk heeft bestaan Mede om een goede aansluiting met het interieur van de kerk te verkrijgen, verzoek ik U tot een betere afwer king van het toren-portaal over te gaan en deze ruimte te doen pleisteren en te witten." De heer HOM wilt niet tegen het voorstel stemmen, maar er wel zijn spijt over betuigen, dat Monumentenzorg aan de ene kant adviseert de torenhal op te knappen, maar anderzijds daarvoor geen bijdrage wenst te verlenen. De VOORZITTER wijst er op, dat Monumentenzorg een technische dienst is, die adviezen geeft aan particulieren en ook aan de minister. Maar de minister kent de subsidies toe. Daarbij heeft hij slechts de beschikking over een ge ringe hoeveelheid geld. Het is verheugend, dat Monumenten zorg buiten haar bemoeiingen met objecten, die voor subsidie in aanmerking komen, ook bemoeiingen heeft met objecten, die op zichzelf van waarde zijn, maar waarvoor geen rijkssubsi die kan worden verleend. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 210. Voorstel tot het huren van een perceel grond, gelegen nabij de Amersfoortsestraat te Soesterberg, voor de aanleg van een sportveld en tot het doorverhuren van dit terrein aan de buurtvereniging Oranje te Soesterberg (1-1274). - 211e-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 206