- 19 november 19 58 - 104. 211» Voorstel tot het verlenen van medewerking aan de verbe tering van het openluchttheater (1-1275). 212. Voorstel tot het nemen van een beginsel-besluit om toe te treden tot het G-asbedrijf Centraal Nederland I- 1276). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 210 t/m 212 beslo ten. 213. Voorstel tot vaststelling van een verordening op de heffing en invordering van een recht voor het ophalen van vuilnis in de gemeente Soest IV-1279-6537) De heer BROUWER heeft tot zijn verwondering gezien, dat de opbrengst bij de nieuwe regeling slechts ongeveer 60$ zal bedragen van hetgeen de vuilnisophaaldienst de gemeente kost. Heeft het geen zin te Soest in navolging van andere gemeenten reinigingsrechten te heffen, waarbij wordt uitgegaan van de grootte van het huis? Daarnaast zou dan een vastrechttarief kunnen worden ingesteld voor de huur van de vuilnisemmers. Misschien wil het college deze suggestie eens nader bezien. De heer VAN DEN AREND heeft dezer dagen een exploitant van zomerhuisjes op bezoek gehad. Deze be schikt over 18 emmers en betaalt daarvoor volgens de huidige regeling 31,50» Volgens de nieuwe regeling zal hij echter 105,moeten betalen. Van de 18 emmers worden er echter 17 gedurende negen maanden van het jaar niet gebruikt, omdat deze 17 emmers alleen nodig zijn gedurende de drie zomermaanden, dat de huisjes worden verhuurd. Het zou onbillijk zijn deze man gedurende het gehele jaar het volle tarief te laten betalen. Kan ten aanzien van dit soort bedrijven niet een speciale rege ling in de verordening worden opgenomen? De heer PIEREN zegt, dat de verordening geen ont heffingsmogelijkheid heeft voor het geval dat iemand twee vuilnisemmers tot zijn beschikking heeft en slechts een daarvan als zodanig gebruikt. Zo is spreker het ge val bekend van iemand die in de gemeente Utrecht heeft gewoond en aldaar een vuilnisemmer heeft gekocht. Deze emmer staat thans als schillenemmer in zijn schuur. De emmer wordt niet gebruikt voor vuilnis. Toch heeft deze man een aanslag voor twee emmers gekregen. Dit is naar sprekers oordeel onjuist. Hij verzoekt voor dergelijke gevallen een ontheffingsmogelijkheid in de verordening op te nemen. De heer VAN ANDEL vraagt zich af, of men met het thans voorgestelde tarief niet aan het plafond komt. Voor twee vuilnisemmers zal men 9,-- per jaar moeten betalen. De emmers worden tweemaal per week geledigd, zodat de emmers maximaal honderd keer per jaar worden geledigd, want tijdens feestdagen wordt het vuilnis niet opgehaald. Dit komt neer op 4è cent per keer. Spreker is van oordeel, dat hiermede het maximum is bereikt. De wethouder ORANJE merkt op, dat de heer Brouwer concludeert, dat een opbrengst van 60$ van de kosten niet voldoends is terwijl de heer Van Andel zich afvraagt, of men met het voorgestelde tarief niet aan het plafond komt. Spreker ziet beide standpunten overigens niet als honderd procent tegenover elkander staande meningen. Het - kan -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 208