-11 februari 1958 naamhet is beter daar dan even over te denken"Toen de voorzitter dit punt in de vorige vergadering aanhield, had spreekster de stille hoop, dat het college zou ingaan op de suggestie van mevrouw Poiet om de straat te noemen naar een rooms-katholiek geleerde op onderwijsgebied. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Als enig. argument, waarom men zulks niet heeft gedaan, wordt naar voren gebracht het betoog van de burgemeester in de laatste vergadering. Het is voor spreekster enigszins pijnlijk over dit betoog te spreken, omdat het kwam van een protestantse burgemeester. Daarom zweeg zij over dit betoog tijdens de vorige verga dering, hetgeen de heer Van Zadelhoff haar toen kwalijk nam. Zij weet heel goed, dat een burgemeester boven de partijen moet staan, Maar waar dit een principiële zaak is, voor enkele raadsleden zelfs een gewetenszaak, kan het niet anders, of spreekster moet dit keer toch een korte opmer king maken. Zij weet, dat een raadsvergadering geen plaats is voor theologische debatten, maar wanneer de voorzitter in zijn betoog enkel zo heel eenvoudig zegt? Ja, de rooms- katholieke kerk heeft nu eenmaal haar heiligverklaringen en de protestanten kennen die niet, dan is dit voor spreek ster geen steekhoudend argument. Het gaat er om, waarom de protestanten die niet kennen. De voorzitter zal toch zeker ook wel weten, dat de afschaffing van de heiligverklarin gen, zoals deze in de rooms-katholieke kerk plaatsvinden, zuiver de konsekwentie is van de reformatie. Kan het dan anders - aldus spreekster dat wij als calvinisten daar tegen stelling nemen als het gaat om een naamgeving van een openbare straat? Volgens haar wordt daardoor tekort gedaan aan de almacht van God. Daarom kan zij onmogelijk haar stem geven aan dit voorstel. De heer VAN ANDEL merkt op, dat voor de motivering van het opnieuw, ongewijzigd, ter tafel brengen van dit voor stel uitsluitend wordt verwezen naar hetgeen in een vorige vergadering ter verdediging daarvan is gezegd. Volgens bladzijde 164 van de notulen heeft de voorzitter toen toe gegeven, "dat er natuurlijk wel een andere naam was te vinden". Aan het slot van zijn betoog zegt de voorzitters dans "Het is moeilijk vanavond te beslissen over een andere naam; het is beter daar dan even over na te denken. Het gaat vanavond dan ook over: StTheresiastraat of zich nader te beraden over een andere naam en nu geen besluit te nemen." Het gaat er hier om, aan een straat een naam te geven, slechts een voornaam, met de daarvoor geplaatste toevoe ging s Sint, Dat het hier werkelijk uitsluitend begonnen is om de toevoeging "Sint" wordt bewezen door het betoog van de heer Van Zadelhoff, waarin deze zich permitteerde te zeggen (bladzijde 167 van de notulen)"Theresiastraat zegt niets, dat is op z'n Hollands gezegds"Flauwekul" Het gaat hier dus om een uitgesproken rooms-katholiek principe, namelijk de heiligverklaring van overledenen door het hoofd van de rooms-katholieke kerk. De naamgeving van de school zelf is een zaak van in tern katholiek beleid. Dit wordt door spreker en anderen gerespecteerd, zoals blijkt uit het feit, dat bij de ope- - ning -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 20