- 19 november 1958 - 105 o kan namelijk zijn, dat men met het voorgestelde tarief ten aanzien van de minder draagkrachtigen aan het plafond zit, terwijl dit voor wat "betreft de meer draagkrachtigen niet het geval is. Gezien de "begrotingspositie van Soest zou er op zichzelf overigens geen "bezwaar tegen bestaan om tot het plafond te gaan. Voor de gevallen, waarvoor het tarief boven het plafond ligt, bestaat artikel 10, 1, dat luidt,0 "Indien een belastingschuldige niet in staat is, anders dan met buitengewoon bezwaar, het verschuldigde recht geheel of gedeeltelijk te voldoen, kan het verschuldigde bedrag door burgemeester en wethouders geheel of gedeeltelijk worden af ge s chreven In de praktijk wordt van deze mogelijkheid ook geregeld gebruik gemaakt. Het college krijgt van de ontvanger hele lijsten van mensen die moeite hebben dit recht te betalen, waarbij wordt voorgesteld de vordering op deze mensen af te schrijven De heer VAN ANDELs Zijn dit inderdaad grote aantallen of slechts uitzonderingen? De wethouder ORANJE kan op het ogenblik geen precieze getallen geven. De laatste lijst vermeldde echter zeker 25 namen. Zonder daaraan verdere consequenties te verbinden, zegt spreker de heer Brouwer toe, diens suggestie nader te zullen bezien. Hij acht het overigens niet noodzakelijk, dat de kosten van de huisvuilophaaldienst geheel door de inkomsten worden gedekt. Met de huisvuilophaaldienst wordt een alge meen sociaal-hygiënisch belang gediend. Er bestaat daarom geen bezwaar tegen, dat deze dienst de gemeente iets kost. Men kan echter van mening verschillen over de vraag, of 60$ dan wel bijvoorbeeld 75$ van de kosten moeten worden gedekt door de inkomsten. Wat betreft het door de heer Van den Arend genoemde geval, is sprekers eerste indruk, dat de betrokkene wellicht met vrucht een beroep kan doen op het zojuist aangehaalde artikel 10 van de verordening. Het is een bezwaar, te veel details in de verordening te regelen, Wanneer men alle moge lijke gevallen wil opvangen, komt men er nooit uit. De secretaris wijst spreker nog op het bepaalde in het tweede lid van artikel "Indien het ophalen van vuilnis op of na 1 juli van het belastingjaar een aanvang neemt, is over dat belastingjaar de helft van het in het eerste lid genoemde recht verschuldigd." Dit zal echter voor dit seizoenbedrijf waarschijnlijk net verkeerd vallen. Misschien wil de heer Van den Arend de betrokkene adviseren het eens te proberen met een beroep op artikel 10? De wethouder VAN ZADELJIOPPs Dat gaat niet. De wethouder ORANJE geeft toe, dat het een zeer soepele toepassing van dit artikel zou zijn. Het door de heer Eieren aangeroerde geval maakt op spreker minder indruk. Dat in dit geval van slechts één emmer gebruik wordt gemaakt, lijkt hem wel voor twijfel vatbaar. Naar aanleiding van een brief uit Soesterberg over deze aan gelegenheid heeft het college het volgende geantwoord? "In antwoord op uw schrijven d.d, 7 dezer delen wij u mede dat u volgens opgave van gemeentewerken 2 emmers in gebruik hebt, één uit Soest en één uit Utrecht. De - aanslag -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 210