- 19 november 1958 - 107. stane gang van zaken acht spreker echter 9,voor het ledigen van twee emmers het maximum. Z, i. zouden bij de door de heer Brouwer gesuggereerde gang van zaken sommigen iets minder moeten betalen dan thans wordt voorgesteld,, terwijl voor de anderen het thans voorgestelde tarief als maximum dient te worden gehandhaafd. Dit is dan alleen wat nadeliger voor de gemeente. De heer VAN DEN AREND gelooft ook niet, dat op het door hem bedoelde geval artikel 10 kan worden toegepast. Artikel 10 heeft betrekking op mensen, die niet in staat zijn het recht te betalen. In het onderhavige geval doet het niet ter zake of de betrokkene al dan niet in staat is het recht te betalen; het gaat hier om het rechttrekken vaa een onbillijkheid. De betrokkene gebruikt 17 van de 18 emmers slechts van 1 juni tot 1 september. Het is dan niet meer dan billijk hem een zekere reductie te geven. Spreker gaat overigens akkoord met de toezegging van de voorzitter, dat B&W dit punt nader zullen bestuderen. De wethouder VAN ZADELHOEP wijst er de heer Van Andel op, dat de gemeente ook nog participeert in het vuilverwer- kingsbedrijfDit is een verlengstuk van de vuilophaaldienst. En deze staart kost ook nog 40.000, De heer VAN ANDELi Die staart brengt later weer geld op. De wethouder VAN ZADELHOPP: Neen, dat betreft het na delig saldo van het vuilverwerkingsbedrijf Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 214. Voorstel tot wijziging der gemeentebegroting en bedrijfsbe- grotingen voor 1957 (IV-1277). 215. Voorstel tot wijziging der gemeentebegroting 1958 (IV-1283). 216. Voorstel tot aanvulling van de afschrijvingstabel voor het openbaar slachthuis (IV-1282). 217. Voorstel tot het vaststellen van het partieel uitbreidings plan De Oude Tempel (1-1281-6536). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 214 t/m 217 besloten. 218. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet t.b.v. enige voorzieningen aan de openbare kleuterschool aan de Duinweg I-1280 De heer BROUWER juicht dit voorstel van harte toe. De vloeren van de kleuterschool zijn vrij sterk aan het splinteren, tengevolge waarvan de kleuters vaak met splinters thuiskomen. Is het niet mogelijk ook de vloeren eens te bekijken? In de voordracht staati "In de praktijk is gebleken, dat op hete zomerse dagen de lokalen door het vele aanwezige glas veel te warm zijn. In verband daarmede stellen wij u voor een bedrag van 450, beschikbaar te stellen voor de aanschaffing van gordijnen.1' G-ordijnen houden echter niet de warmte, maar wel de zon uit de lokalen. Men bereikt met het aanbrengen van gordijnen dus niet het gestelde doel. Kunnen geen ventilatoren in de lokalen werden aangebracht? Dat is een tweesnijdend zwaard.* men ververst daarmede de lucht en zorgt tevens voor afkoeling, Om de zon te weren zou men dan in plaats van gordijnen het goedkopere balastore kunnen gebruiken. De wethouder K.DE HAAN zegt, dat men, indien men over beperkte financiële middelen beschikt, een keuze moet doen - uit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 214