- 19 november 1958 - 108. uit de voorzieningen die noodzakelijk zijn. Daar met de thans voorgestelde voorzieningen het geld op is, is het niet mogelijk dit begrotingsjaar verder te gaan dan hetgeen thans wordt voorgesteld. Het is echter wel de bedoeling in. het volgende begrotingsjaar andere kwalen en kwaaltjes aan deze school te verhelpen, waarbij het probleem van het verminde ren van de warmte uiteraard ook aan de orde zal komen. Voorts denkt het college aan het aanbrengen van een afras tering, het maken van zandbakjes, het aanschaffen van ander speelmateriaal voor buiten enz. De heer BROUWER merkt op twee punten te hebben aange sneden, die zuiver in het belang zijn van de kleuters zélf, namelijk het "onbeschadigd" thuiskomen en het in verse lucht leven. Hij is van oordeel, dat een afrastering daar entegen niet het persoonlijk belang van de kleuters betreft. Het voor de aanschaffing van gordijnen uitgetrokken bedrag is z.i. voldoende om het aanbrengen van ventilatoren en balastore te financieren. Dat de kleuters met splinters thuiskomen, gaat spreker als medicus zeer ter harte. Hij hoopt, dat hierin op korte termijn zal worden voorzien. De wethouder K.DE HAAR; Hetgeen de bedoeling is. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 219. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Amersfoort inzake aanwijzing van een regio naal woonwagenkamp (1-1278). Mevrouw POLET-Musler herinnert er aan, dat de gemeente indertijd op verzoek van gedeputeerde staten de grond heeft aangekocht, waarop het Soester woonwagenkamp is gevestigd. Hebben zich na die aankoop nieuwe omstandigheden voorgedaan, die het gewijzigde inzicht van gedeputeerde staten kunnen verklaren? De VOORZITTER deelt de raad - die anders de vraag van mevrouw Polet wellicht niet zou begrijpen - mede, dat de grond van het woonwagenkamp vroeger door de gemeente werd gehuurd. Indertijd heeft de gemeente die grond gekocht. Hoe wel hij het zich niet meer precies herinnert, meent spreker toch, dat het motief voor deze aankoop was de omstandigheid, dat de grond te koop was en men vreesde, dat wanneer de grond door een ander werd gekocht, de gemeente niet meer de beschik king. over deze grond zou hebben voor haar woonwagenkamp. Of daar nog een ander motief bij kwam, herinnert spreker zich niet. In ieder geval is dit andere motief er later bijgekomen maar hij gelooft niet, dat het bij de koop al speelde. Mevrouw PODET-Musiert Ja, ook toen al. De VOORZITTER zegt, dat het er ook niet zo veel toe doet. Hetgeen thans staat te gebeuren had het gemeentebestuur al heel lang in het hoofd. Indertijd was door de desbetreffen de wetsbepaling combinatie van woonwagenkampen niet mogelijk. Doordat de wetswijziging lang op zich heeft laten wachten, is de onderhavige concentratie van woonwagenkampen uitgesteld. In de jaren dat bekend was, dat Soest zijn woonwagenkamp zou opheffen, is het probleem naar voren gekomen van de autoslo perij van De Ridder op de Eng. Hoewel het gedeeltelijk is ge lukt deze autosloperij aan het gezicht te onttrekken, is dit bedrijf in het landelijke gedeelte van Soest beslist niet op zijn plaats. Het bedrijf hoort uit stedebouwkundige over wegingen daar niet, terwijl voorts de - omwonenden -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 216