r I 19 november 1958 - 109 omwonenden in verband met het ondervinden van overlast van het bedrijf wensen, dat dit daar zal verdwijnen. Het ooilege had nu in het hoofd een ruiling tot stand te brengen, waar door, wanneer het woonwagenkamp zou worden opgeheven, de autosloperij naar het terrein van het woonwagenkamp zou gaan, terwijl de gemeente in het bezit zou komen van de grond op de Eng, Gedeputeerde staten hadden in verband met de provinciale schoonheidsverordening ook bemoeienis met de plaats van de autosloperij. In overleg met gedeputeerde staten is toen ter verkrijging van genoemde oplossing contact opgenomen met dit bedrijf. Of dit alles bij de aankoop van de grond van het woonwagenkamp reeds speelde, kan spreker zich niet herinneren. Hij meent, dat dit later naar voren is gekomen. Naderhand is echter gebleken, dat de gemeente Amersfoort behalve tegen de plaats van het Soes ter woonwagenkamp vlak bij het Arnersfoortse bosbad - dit is e'én van de belangrijkste redenen, waarom Amersfoort zo gaarne tot deze concentratie van woonwagenkampen komt - ook bezwaar heeft tegen het ves tigen van een autosloperij op deze plaats. Een autosloperij blijkt namelijk een grote aantrekkingskracht voor ratten te bezitten, hetgeen voor het Amersfoortse bosbad eveneens een groot bezwaar is. De gemeente Amersfoort heeft zich daarom op het standpunt gesteld, dat de concentratie van woonwagen kampen voor haar geen zin heeft, wanneer die ten gevolge zou hebben, dat een autosloperij wordt gevestigd op het terrein van het Soester woonwagenkamp. Wanneer men op deze plaats toch de autosloperij zou willen vestigen, zou in ieder geval een hinderwetvergunning moeten worden gevraagd. Amersfoort zou dan als privaatrechtelijke eigenaar van het aangrenzende terrein bezwaar maken. Het zou dan nog zeer de vraag zijn, of de autosloperij daar gevestigd zou mogen worden. Het be langrijkste is echter, da„t Amersfoort niet aan de concentratie van woonwagenkampen wil medewerken, indien op de plaats van het Soester kamp een autosloperij zou worden gevestigd. Gehoord de bezwaren van Amersfoort hebben gedeputeerde staten zich achter het standpunt van Amersfoort geschaard. Noch ge deputeerde staten noch de gemeente Soest hebben zich indertijd gerealiseerd, dat een autosloperij ratten aantrekt en daar door eveneens bezwaar oplevert voor het Amersfoortse bosbad. De bezwaren van Amersfoort zijn echter wel reëel. Bovengenoemde omstandigheden zijn er de oorzaak van geweest, dat het voorstel in de meivergadering is aangehou den. De daarop volgende maanden zijn gebruikt voor het plegen van overleg met Amersfoort en met gedeputeerde staten. Er is echter voor de autosloperij nog geen oplossing gevonden. Dit vindt spreker het grootste bezwaar. Mevrouw POLET-MuslerEn wij hebben grond, die wij net zo goed niet zouden kunnen hebben. De VOORZITTER merkt op, dat de gemeente nooit grond teveel heeft. Mocht zij echter aan deze grond niets hebben, dan kan zij die altijd verkopen. Spreker zou dit echter lie ver niet willen doen. De heer D.DE HAAN merkt op, dat de gemeente Soest 25% van de netto kosten van het regionale kamp zal moeten beta len, v/eliswaar heeft Soest een vinger in de pap en bestaat er een beroepsmogelijkheid, maar zal Soest, vranneer Amers- - foort -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 218