- 19 november 1958 - 110. foort het kamp te duur wil maken, wel voldoende druk kunnen uitoefenen, opdat het geheel zo goedkoop mogelijk blijft? Spreker neemt aan, dat het regionale kamp de gemeente meer zal kosten dan het eigen woonwagenkamp. Dit is ook niet zo erg, want men raakt de narigheid van het eigen kamp kwijt. Hij zou echter gaarne een nader inzicht ontvangen in de financiële consequenties, die deze regeling voor de gemeente Soest zal hebben. De VOORZITTER gelooft, dat allereerst moet worden geconstateerd, dat de huidige situatie bij het Soester woonwagenkamp alleronbevredigendst is, in alle opzichten - behalve misschien in financieel opzicht voor de ge meente, Immers, door het lange uitstel van de totstand koming van de onderhavige regeling, heeft de gemeente zeer weinig aan onderhoud gedaan. Door de wetswijziging waardoor regionale kampen kunnen worden gesticht, wordt ook voorzien in de financiële medewerking door het ministerie van maatschappelijk werk. Tot welk bedrag die medewerking zal gaan, is nog niet bekend. Ook Amersfoort weet dus niet, waar het aan toe is. Dit alles moet bij de uitwerking der plannen blijken. Het betreft hier dus een principebesluit, waarvan wordt uitgegaan. Hoever de financiële consequenties zullen gaan, weet men nog niet. Alleen de verhouding voor de verdeling van de kosten tussen de twee deelnemende gemeenten is bekend. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 220. Voorstel tot de verkoop van grond gelegen op de hoek van de Eikenlaan en de Birkstraat aan J.de Jong (1-6535). 221Voorstel inzake opnemen en beleggen van kasgelden in 1959 IV-1284) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig deze beide volgnummers besloten. 222. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van een politiepost, hulpseoretariepost kantoor en 4 bovenwoningen te Soesterberg (1-1287). De VOORZITTER deelt mede, dat de commissie voor openbare werken met dit voorstel akkoord gaat. Eén lid van deze commissie heeft zich nog niet uitgesproken, aangezien hij de exploitatie-opzet nader wil bezien. De commissie is voorts van oordeel, dat niet alle vier de woningen aan politie-agenten dienen te worden verhuurd. Naar aanleiding van de laatste opmerking der oom missie deelt spreker mede, dat in het preadvies ten onrechte staat, dat de bovenwoningen zullen worden ver huurd aan politie-ambtenaren. Deze woningen zouden te duur zijn voor politie-agenten. Het ligt in de bedoe ling slechts één woning van deze vier woningen aan een politie-ambtenaar te verhuren. Spreker zou het onjuist achten de politie-ambtenaren op een kluitje aan het Dorpsplein te laten vronen. De politie-ambtenaren dienen zoveel mogelijk verspreid over de gemeente te wonen. Voorts heeft spreker een minder aangename medede ling. De P.T.T. heeft namelijk medegedeeld, dat zij zich van het onderhavige project distancieertomdat dit duurder is dan de aanvankelijke opzet. De desbe treffende brief van de P.T.T. is eerst zeer kort gele den binnengekomen - B&W -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 220