- 19 november 1958 - 111 B&W stellen de raad nu voor het gevraagde krediet normaal te verlenen. Er zal dan worden overgegaan tot aan besteding in twee gedeelten; 1. het complex zonder het post kantoor i 2. het complex met het postkantoor. Daardoor zal bekend worden, hetgeen het postkantoor zou kosten. Voorts zal uit het bestek worden gehaald de centrale verwarming voor het postkantoor. Het college heeft namelijk de indruk, dat de P.T.T. om de kosten te drukken wil afzien van cen trale verwarming. Voor de rest van het complex blijft de centrale verwarming echter gehandhaafd. Door het doen van deze aanbesteding wordt de prijs van het complex bekend en kan ook de huur voor het postkantoor worden berekend, waarna nader overleg zal worden gepleegd met de P.T.T. Spreker ge looft, dat de P.T.T. dan verstandig zal doen met het plan der gemeente akkoord te gaan, want anders zal zij waar schijnlijk duurder uit zijn. In een volgende vergadering zal de raad dan worden medegedeeld hoe een en ander is verlopen. De heer HOM merkt op, dat wanneer het postkantoor te gelijk wordt gebouwd met de rest van het plan, de aanneemsom voor het gehele complex relatief lager wordt. Door de P.T.T. het verschil te laten betalen tussen de aanneemsom met het postkantoor en de aanneemsom zónder het postkantoor laat men alleen de P.T.T. profiteren van het relatief omlaag gaan van de aanneemsom. Dit acht spreker niet juist. De wethouder VAN ZADELHOPF zegt, dat men de door de aanbesteding uit de bus komende cijfers zal vergelijken met de schattingen van de gemeente. Blijkt het gehele complex bijvoorbeeld 10$ goedkoper uit te komen, dan kan de huur voor het postkantoor met 10$ worden verminderd. De heer HOM blijft van oordeel, dat men door de door de voorzitter aangegeven wijze van aanbesteding precies het bedrag krijgt, dat het postkantoor zal kosten. De v/ethouder VAN ZADELHOFFs Om de huur te berekenen, moet men toch weten wat het kost. De heer HOM wijst er op, dat wanneer het postkantoor apart zou worden gebouwd, het veel duurder zou uitkomen dan wanneer het tezamen met de andere delen van het complex wordt gerealiseerd. De VOORZITTER wijst er op, daarom te hebben gezegd, dat de P.T.T. er verstandig aan doet met de onderhavige regeling akkoord te gaan. Wanneer de P.T.T. dit niet wil, kan de ge meente er niets aan doen. De gemeente heeft dan het uiterste gedaan om tot de bouw van een postkantoor te komen. Zij heeft dit niet alleen gedaan uit sympathie voor de P.T.T., maar vooral om de inwoners van Soesterberg te gerieven. Zonder deze laatste beweegreden had de gemeente zich deze last niet op de hals gehaald en had zij gezegd; Ieder bedrijf moet voor zijn eigen bedrijfsgebouwen zorgen. De kostprijs zal dus worden berekend en aan de hand daarvan zal de huur voor het postkantoor worden vastgesteld. Valt de kostprijs mee, dan behoeft de P.T.T. minder te beta len; valt de prijs tegen, dan zal de P.T.T. meer moeten be talen. In het laatste geval zal de P.T.T. van de door de gemeente geboden gelegenheid waarschijnlijk geen gebruik ma ken. De heer D.DE HAAN is van oordeel, dat de gehele bouw relatief goedkoper wordt, wanneer daarbij ook het postkan toor wordt gebouwd. Hij acht het onjuist, daarvan alleen de - P.T.T. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 222