- 19 november 1958 - 112. P.T.T, te laten profiteren. De wethouder YAM ZADELHOPE merkt op, dat het postkan toor door de gemeente tamelijk duur is opgezet. Vandaag heeft hij do gehele zaak opnieuw laten "berekenen. Daarbij is gebleken, dat het best mogelijk is een goedkopere opzet voor het postkantoor te maken. Door zowel in- als uitwen dig gebruik te maken van andere materialen kan de bouwprijs van het postkantoor zeker met 14.000,worden vermin derd. Bovendien is in de aanvankelijk opgestelde begroting ook rekening gehouden met de inrichtingskosten voor het postkantoor, zoals lampen, vloerbedekking enz. De P.T.T. zou kunnen worden voorgesteld, dit voor eigen rekening te nemen. Bij deze nieuwe opzet komt men tot een huur van 225 rpen maand in plaats van de aanvankelijk becijfer de huur van 330,-- per maand. Spreker zou de volgende gang van zaken willen voor stellen. De raad neemt het onderhavige voorstel aan. Daarna gaat het college met de P.T.T. praten, waarbij het deze de verschillende thans vermelde feiten voorlegt» G-aat de P.T.T. dan toch met de voorgestelde opzet akkoord, dan zijn er geen moeilijkheden. Wil de P.T.T. echter lie ver een eenvoudiger gebouw, dan stelt spreker voor, dat B&W alleen de commissie voor openbare werken vragen, die met een wijziging van het plan akkoord gaat. Op deze wijze kan deze aangelegenheid vlot worden afgewerkt. Hierop wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de door wethouder Van Zadelhoff uiteengezette procedure te volgen. 223.Voorstel tot het benoemen van vier leden van het stich tingsbestuur bejaardencentrum Soest (III-1294). Met algemene (18) stemmen worden benoemd de heer K.de Haan, mevrouw E.C.van Goor-Cleton en de heren J.W.D. Berkelbach van der Sprenkel en B.H.A.Elbertse 224.Voorstel tot het benoemen van een commissie ex artikel 8 van de Woonruimtewet (1-1288). Voor de benoeming van leden der commissie worden uitgebracht 5 maal 17 stemmen, waarvan 1 blanco. Met algemene (17) stemmen worden benoemd mevrouw H.M. Meurer-van Eijk en de heren J.B,Brouwer, H.H.van der Rotte en H.Stoltenbergterwijl mevrouw S.M.Polet-Musler met 16 stemmen wordt benoemd. Tot plaatsvervangend lid der commissie wordt met algemene (17) stemmen benoemd de heer J.Holtus. 225.Voorstel tot het verlenen van ontheffingen van de Hin derwetver ordening (1-1285). 226.Voorstel tot het wijzigen van de schoonheidsverordening (1-1289-6571). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig deze beide volgnummers beslaten. 227. Voorstel tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de schoonheidscommissie (1-1291). Met algemene (17) stemmen wordt benoemd de heer ir. G.M.Leeuwenberg. De VOORZITTER dankt de heren Kalden en Van Roomen voor de door hen als leden van het stembureau hedenavond verrichte werkzaamheden. 228.Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de verbetering van zes "noodwoningen" gelegen aan de Wieksloterweg (1-1290). - Dit -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 224