- 19 november 1958 - 113. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen, 229. Voorstel tot het aangaan van een ruiling van grond gelegen aan en nabij de Birkstraat met M.de Zeeuw (1-6544). De VOORZITTER deelt mededat de commissie voor grond bedrijf en uitbreidingsplannen zich rnet het voorstel ver enigt met dien verstande, dat zij gaarne zou zien, dat onder punt 1 van de in het besluit vermelde voorwaarden in plaats van "fietspad" wordt gelezens"verharding Namens het college neemt spreker deze suggestie van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplannen over. Hierop wordt het aldus gewijzigde voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 230. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de aanschaffing van 230 leerlingensets ten behoeve van de openbare lagere school aan de Beetzlaan (1-1286). De VOORZITTER deelt mede, dat in het preadvies "130 leerlingensets" moet worden vervangen doors"230 leerlingen sets Hierop wordt het aldus gewijzigde voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 231Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de inrichting van wethouderskamer en commissiekamer (sec.- 1292). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen, 232. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de uitbreiding en de verbouwing van de openbare lagere school te Soesterberg (1-1296), De heer PIEREN zegt, dat men zich in Soesterberg er uitermate over verheugt, dat thans ook voor de openbare school een definitieve oplossing is gevonden. Had spreker meer tijd gehad, hij zou de wethouder in de vorm van een boeket bloemen met dit voorstel hebben gefeliciteerd. Dit houdt de wethouder dus nog tegoed! De heer D.DE HAAN sluit zich gaarne aan bij hetgeen de heer Pieren heeft gezegd. Hij wil hierbij tevens dank uitspreken aan het adres van de heer Pieren, die zich ook steeds zeer heeft ingespannen voor de totstandkoming van de christelijke en van de rooms-katholieke school. De VOORZITTER zegt, dat de gemeente na de grote moei lijkheden, waarin zij het vorige jaar met betrekking tot de drie scholen te Soesterberg verkeerde, met waardering heeft gemerkt, dat het ministerie haar in deze niet in de steek heeft gelaten. Er wordt vaak kritiek geleverd op "Den Haag", maar hier heeft de gemeente toch van regerings wege in het jaar 1958 alle mogelijke medewerking verkregen. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen 233. Voorstel tot het aangaan van een geldlening ad 142.000, met de N.V, Bank voor Nederlandsche Gemeenten ten behoeve van de financiering van de uitbreiding en de verbouwing van de openbare lagere school te Soesterberg (IV-1295). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 234. Voorstel tot naamgeving van nieuwe wegen te Soesterberg (1-1297). - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 226