- 19 november 1958 - 114. De VOORZITTER deelt mede, dat in het preadvies in de naam "Anthonie van Leeuwenhoekle^an" de h in "Anthonie" moet worden geschrapt. Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 255. Voorstel tot het in voorbereiding verklaren van een herzie ning van een aantal uitbreidingsplannen. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. De VOORZITTER deelt mede, dat het afdelingsonderzoek van de begroting zal plaats vinden op woensdag 3 december te 9.15 uur, terwijl de openbare begrotingsbehandeling zal plaats vinden op maandag 22 december eveneens te 9.15 uur. De maandelijkse gewone raadsvergadering zal worden gehouden op woensdag 17 december te 19.15 uur. Rondvraag De heer BROUWER heeft met voldoening kennis genomen van het feit, dat de bocht bij Zonnegloren, na de recente verkeersongevallen daar ter plaatse, de volle aandacht van het college heeft, want komende van Soestcluinen ziet men daar thans rechts van de weg een bord met een doodskop en daaromheen de woorden; "Hier loert op u de dood." Wanneer men hiervan overtuigd, is, mag men niet volstaan met deze waarschuwing, maar zal men ook maatregelen moe ten treffen om dit "geloer" tot een minimum te beperken. Bomen behoren tot het natuurschoon in bos, park of plant soen, maar zij moeten naar sprekers oordeel niet de be grenzing vormen van een verkeersweg - en zeker niet in een scherpe bocht, alwaar zij bijna even zovele grafzer ken betekenen. Zij staan daar gelijk rotsen in de branding, waarop men, indien men de koers kwijt raakt, onherroepelijk te pletter slaat. Jaarlijks worden er - en terecht - "tonnen" besteed aan de volksgezondheid waardoor een langere levensduur van de mens reeds is bereikt. Aan de onvolkomenheden van het verkeer, die tot resultaat hebben lange lijsten van slachtoffers, wordt echter niet die aandacht geschonken, welke noodzakelijk is in het belang van de volksgezondheid. Wanneer iemand in het verkeer een fout maakt, wordt hij terecht politieel gestraft, bij- voorbeel door een geldboete, inbeslagneming van het voer tuig en zelfs vrijheidsstraf. Maar bij het maken van een fout in de bocht bij Zonnegloren wordt praktisch steeds de doodstraf geëist en gelijk voltrokken, terwijl de Nederlandse wet deze straf gelukkig niet meer kent. Bo vendien zijn hierbij vaak nog schuldeloze passagiers be trokken. Spreker geeft het college zeer ernstig in overweging de bomen in deze buitenbocht te laten verwij deren, de booht-- aan beide zijden - te doen bewaken door oranje flikkerlichten en een dusdanige verlichting boven de bocht aan te brengen, dat zij voor het verkeer uit beide richtingen goed waarneembaar is. Wanneer het college sprekers standpunt niet deelt, dan verzoekt hij, op korte termijn advies in te winnen bij de verkeersexperts van de A.N.W.B. c.q_. Z.N.A.G. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 228