-11 februari 1958 - 11. ning der school bijna de gehele protestants-christelijke fractie aanwezig was. Daarentegen behoort de naamgeving van bedoelde straat tot het beleid van de gemeenteraad. In alle plaatsen in Nederland, waar de rooms-katholieke bevolking een minderheid vormt, worden straat- of wegnamen, waarbij alleen voornamen worden gebruikt, uitsluitend aan het Oranjehuis ontleend. Het is dan ook onjuist in Soest erop aan te dringen, be doelde straat Sint Theresiastraat te noemen, omdat Soest een overwegend niet rooms-katholieke bevolking heeft. Men kan er ook zijn schouders over ophalen en zich bij het aandringen van de rooms-katholieke fractie neerleggen. Dit acht spreker onjuist. Want er is hier geen sprake van meer of minder ver draagzaamheid. Voor spreker is hierbij een uitgesproken prin cipiële kwestie in het geding. De "emotionele sfeer" en het "onverkwikkelijk debat", waarvan in de notulen sprake is, zijn slechts een gevolg van de principes die in het gedrang werden gebracht. De uitingen die tot genoemde sfeer aanleiding gaven, waren in eerste instantie afkomstig van de rooms-katholieke fractie Men vergunne spreker hierover ronduit te spreken zonder anti-papistisch te worden genoemd. Hij ontkent ten stelligste dit te zijn. Men moet hier zakelijk over mogen spreken, zonder anti-papistisch te worden genoemd, en zich principieel kunnen uiten. Aan het voorstel zoals het vanavond ten tweede male op de agenda, voorkomt, zal spreker zijn stem niet geven. Gezien de beschouwingen in de vorige raadsvergadering was de verwachting gemotiveerd, dat B&W een andere naam zouden voorstellen. Dit is helaas niet gebeurd. Spreker zelf heeft over een andere naam zijn gedachten laten gaan. Men zou kunnen voorstellens Sint Theresiaschoolstraatom te trachten het geschilpunt te vermijden. Deze naam is zelfs logischer dan de voorgestelde en betwiste. Toch kan spreker ook voor deze naam niet veel enthou siasme opbrengen. De naam Sint Theresiastraat past naar sprekers oordeel niet bij de gemeente Soest. Immers, volgens verklaring van de heer Zoetelief is de bevolking dezer gemeente slechts voor één-derde deel katholiek. Dit zal ook voor de toekomst bij de behandeling van gelijksoortige voorstellen zijn gevolgen hebben. Den dergelijke beslissing past niet bij de samenstelling van de bevolking, waarvan de gemeenteraad wordt geacht een weerspiege ling te zijn. En hiervan geve men zich wel rekenschap! Wordt het voorstel van B&W niet aangenomen, dan zal daar mede in de toekomst worden voorkomen, dat onverkwikkelijke discussies ontstaan over de vraag of in Soest al dan niet stra ten genoemd zullen worden naar rooms-katholieke heiligen. Goede samenwerking en saamhorigheidsgevoel tussen de frac ties onderling zijn een gemeentebelang. Waarom dienen kwesties en vraagstukken als met dit voorstel samenhangen, vermeden te worden. Spreker zou het op prijs stellen, indien het college zich nogmaals zou beraden en dit voorstel zou terugnemen, ten einde in een volgende vergadering alsnog een andere naam aan de raad ter beoordeling voor te leggen. Mevrouw POLET-Musler heeft bezwaar, niet tegen het "Sint", maar tegen het bij benoeming van straten slaafs navolgen van de naam ener in de straat gelegen school. De vorige maal heeft - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 22