Z— 4, - 19 november 1958 - 117. vooruit kan zien en men rijdt toch hard, dan rijdt men op de gok. De heer Brouwer spreekt van 50* 60 km. rnaar iedereen kan met een dergelijke snelheid door de bocht rijden. Met de voorzitter heeft spreker zich er aan geërgerd, dat in de pers min of meer is gesuggereerd, dat B&W ten aanzien van het treffen van maatregelen voor deze bocht een zekere laksheid zouden hebben getoond. Daar komt hij met klem tegenop. De grootste schuld ligt bij de automobi listen zelf. Natuurlijk zal verdere aandacht aan deze bocht moeten worden geschonken. Men moet anderzijds oppassen met het plaatsen van borden die niet in het wegenverkeersregle ment thuishoren. Door dergelijke borden te plaatsen maakt men de toestand nog moeilijker. Het is inderdaad jammer, dat in Nederland op de borden niet wordt aangegeven hoe de bocht loopt. De heer D.DE HAAN vraagt, of het niet mogelijk is een telefooncel te Soesterberg te plaatsen. De VOORZITTER deelt mede, dat het plaatsen van een telefooncel een zaak is van de P.T.T. Bij het nieuwe post kantoor is een telefooncel geprojecteerd, die ook nadat het postkantoor is gesloten, kan worden gebruikt. Mocht het postkantoor er niet komen, dan kan de P.T.T. worden gevraagd een telefooncel te plaatsen. Hierna sluit de voorzitter, te 21.25 uur, de vergade ring. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 21 januari 1959- De secretaris, De voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 234