Nr.10. - 17 december 1958 - 118. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op woensdag 17 december 1958, te 19.15 uur. VOORZITTER: de burgemeester, de heer mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.J.J.M.Eesten. Tegenwoordig de leden: C.van Andel, J.van den Arend, J.W.D. Berkelbaoh van der Sprenkel, J.E.Brouwer, J.K.de Bruin, drs. L.J.Dijkstra, B. H.A .Elbertsemevrouw E. C.van Goor-Cleton, P,Grift, D.de Haan, K.de Haan, AP.HilhorstJ.H.Hom, J.G. Kalden, H.C.Klarenbeek, dr.D.J.P.Oranje, P.C.Pieren, P.R. van Roomen, P.H.Versteijne en drs. W.G.van Zadelhoff. Afwezig het lid: mevrouw S.M.Polet-Musler. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat mevrouw Polet-Musler wegens ziekte verhinderd is deze vergadering bij te wonen. Hierop spreekt de VOORZITTER als volgts Dames en heren. Voor die argelozen onder u, die niet zouden weten wat de bloemen voor de plaats van wethouder De Haan betekenen, zij medegedeeld - ik geloof overigens, dat deze mededeling niet nodig is! - dat wethouder De Haan de vorige week het feit heeft herdacht, dat hij gedurende 12% jaar onafgebroken wethouder van de gemeente Soest is. Dit is op passende wijze herdacht, maar ik wil daar aan het begin van deze raadsvergadering toch nog even bij stilstaan. En dan wil ik in de eerste plaats wethouder De Haan hiermede gelukwensen. 12% jaar is een hele tijd en zeker voor een wethouderschap. Aan een wethouderschap gaat altijd wel iets vooraf. Men wordt niet zo maar ineens wethouder. Een wet houder komt niet ineens uit de lucht vallen. De periode die aan het wethouderschap van de heer De Haan voorafging, was in hoofdzaak de periode waarin de oorlog viel en waarin Ne derland bezet was, een tijd waarin wel bleek wat wij aan de mensen hadden, wat zij in moeilijke omstandigheden waren. Men moest wel kleur bekennen. En ik geloof, dat een van de oorzaken, waarom wethouder De Haan na de oorlog direct het vertrouwen kreeg van de bevolking (blijkende uit zijn ver kiezing tot wethouder) gelegen is in zijn houding tijdens de periode, die daar vlak aan vooraf is gegaan. Een periode waarin de heer De Haan zonder enige officële band, zoals het wethouderschap of het raadslidmaatschap, met de bevolking heeft medegeleefd en heeft getracht te bereiken hetgeen moge lijk was, daarbij zich als goed Nederlander gedragende en een morele steun betekenend voor al die Nederlanders, die zich als goede Nederlanders wensten te gedragen. Daarna is de meer officiële leiding van wethouder De Haan in Soest gekomen in een periode, die zich heeft geken merkt door een snelle ontwikkeling, door grote veranderingen, door een heel veel orde op zaken stellen. Ik ben er van overtuigd, dat u allen het met mij eens zult zijn, dat men wethouder De Haan veel dank verschuldigd is voor het vele werk, dat hij in het belang van deze ge meente heeft gedaan. Ik wens hem bij zijn verdere arbeid veel succes en ik dank hem voor de plezierige, kameraadschap pelijke en royale medewerking, die ik gedurende de periode - dat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 236