-17 december 1958 - 120. onwennig zou staan tegenover een nieuw element dat aan de gelederen wordt toegevoegd. Wanneer mij wordt toegestaan om u? mijnheer de voorzit ter met de heer Van Zadelhoff en de secretaris voor het ogenblik met alle respect voorbij te gaan? dan wil ik de gelegenheid van vandaag aangrijpen om de heer De Haan de verze kering te geven? dat ik bijzonder gevoelig ben voor de pret tige collegiaal-kameraadschappelijke houding? waarmede hij mij is tegemoet getreden. Met gulle hand laat hij mij pro fiteren van de welhaast onuitputtelijke kennis van de plaatselijke verhoudingen en omstandigheden? hij doet dat met bijna vaderlijke zorgzaamheid en zo goed? dat ik me her haaldelijk weer heerlijk een kleine jongen kan voelen^ mis schien soms ook wel met de bijbehorende ondeugendheden. Maar dat neemt zeker niet weg, dat ik hier gaarne in het openbaar getuig van mijn waardering daarvoor en mezelf ook voor de naaste toekomst in zijn goede zorgen aanbeveel. Van harte succes voor de volgende 12^ jaar. De heer HILHORSTs Toen wij zaterdag in de gelegenheid werden gesteld aanwezig te zijn bij de huldiging van wet houder De Haan? hetgeen zeer gewaardeerd werd? hebben wij toch gemeend hem nog niet in het openbaar te moeten geluk wensen? maar daarmede te moeten wachten tot de eerstvolgende raadsvergadering. Nu is het dan zover. Het spreekt vanzelf? dat ik volle dig heb meegeleefd met dit jubileum? omdat ik? naar ik meen? de enige ben die de intrede van de heer De Haan in de gemeenteraad van Soest heb meegemaakt. Dat was in een periode dat het erop ging lijken? dat het met de wereldvrede gedaan was. Deze veronderstelling werd werkelijkheid en juist in die tijd - de heer De Haan moge dan op ander gebied ook zijn sporen hebben verdiend - heb ik goed kunnen constateren? dat hij in die moeilijke periode volledig zijn medewerking gaf aan alle mogelijke zaken welke tot uitvoering dienden te komen? vooral als het erom ging de sociale nood zoveel mogelijk te lenigen. Dat de wethouder zo goed op de hoogte is met het ge zegdes veel lof op weinig aardappelen? stamt waarschijnlijk uit die moeilijke tijd? toen de gemeente? om de grootste nood van de economisch zwaksten enigszins te lenigen? dezen in staat stelde een stukje grond te bebouwen. De voorwaarde gold? dat de beschikbaar gestelde grond niet onnuttig mocht worden aangewend? zodat herhaaldelijk controle moest plaats hebben of die grond de juiste bewerking kreeg. Zij die dat te goed hadden gedaan? kregen te veel lof op weinig aardap pelen. Een echt Soester spreekwoord is het niet? maar dat heeft hij overgehouden van zijn vele werk in die tijd toen er een andere wethouder was. Hij wijdde zich toen al met veel energie aan de gemeentelijke belangen. Als wethouder heeft men hem nu jarenlang kunnen meema ken. Ik ben weliswaar kleurenblind? maar de felle politieke kleur van de heer De Haan laat geen twijfel over. Niettemin heeft men steeds kunnen constateren? dat hij begrip heeft voor ieders inzicht? welke politieke richting of overtuiging men ook is toegedaan. Het was een genoegen dit jl. zaterdag van zovele kanten te mogen beluisteren. De Soester raad kan ten aanzien van zijn eensgezindheid ten voorbeeld dienen aan alle gemeenteraden. Dit is natuurlijk in de eerste plaats te - danken -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 240