- 17 december 1958 - 122. hij woorden van lof aan het adres van de heer De Haan. Dit is daarom zo verheugend, orndat uit de woorden van de heer loonstra blijkt, dat hij uiteindelijk een open oog heeft gehad voor de wijze waarop de heer De Haan zijn taak ver richtte, want het gaat ten slotte om een groot belang, het belang van het kind. Ook op een ander facet wil ik nog wijzen, en wel op een zeer bijzondere eigenschap van de jubilaris. Gedurende de tijd dat ik deel heb uitgemaakt van het college, heeft het mij altijd buitengewoon getroffen op welk een uitzon derlijke wijze de heer De Haan wat men zou kunnen noemen de familieverhoudingen in Soest beheerst. Het kwam uiteraard nogal eens voor, dat het college voor moeilijkheden kwam te staan ten aanzien van de vordering van woonruimte, wegens onbekendheid met de betrokkenen. Maar de heer De Haan wist altijd precies uit de doeken te doen, hoe de familieverhou dingen lagen en hij gaf daarmee blijk, de omstandigheden van de oudere inwoners van Soest uitnemend onder de knie te hebben. Uit hetgeen ik naar voren heb gebracht moge zijn geble ken, dat de protestants-christelijke fractie ten volle de door de heer De Haan verrichte arbeid waardeert. laat ik mogen besluiten met nog eens terug te komen op de woorden waarmee ik begonnen ben, namelijk dat het poli tieke leven zeer wisselvallig is. Vandaag menen wij dat onze plaats vast en zeker is en morgen te ontdekken, dat we op een zeer wankele stoel zetelen. Dit geldt niet alleen voor de raad, maar ook voor het college. Het is de wens van de protestants-christelijke fractie, dat het de heer De Haan gegeven mag zijn om met zijn bestuur lijke kwaliteiten, doch ook met zijn enorme kennis omtrent de Soester gemeenschap, nog vele jaren deel uit te maken van de raad van Soest. De fractie wenst dit in de overtuiging, dat daarmede ook de belangen van Soest ten zeerste zijn ge diend. De heer BROUWER; Mijnheer De Haan! Namens mijn fractie sluit ik mij vanzelfsprekend gaarne aan bij alle waarderende woorden die tot u zijn gesproken. Het zal u alleszins duide lijk zijn, dat wij als fractie van jonge raadsleden - uitge zonderd onze wethouder, de heer Oranje - nog niet die persoon lijke ervaring met u hebben, dat wij uw merites als wethouder volkomen kunnen belichten. Maar het feit, dat u 12-g- jaar lang wethouder van onze gemeente bent geweest, is voor onze frac tie het bewijs, dat uw werk als zodanig in hoge mate wordt geapprecieerd. En dan willen wij als fractie van de V.V.D. zeer gaarne ons bij de aan uw adres gesproken woorden aan sluiten. Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik om mede te delen, dat ik helaas verhinderd was zaterdag aanwezig te zijn op de receptie. Mijnheer De Haan! Namens onze gehele fractie hartelijk gelukgewenst met uw jubileum. Daarbij spreken wij de wens uit, dat het u gegeven moge zijn nog zeer veel vruchtbare arbeid te verrichten in het belang van onze gemeente. De heer PIEREN; Mijnheer de voorzitter! Mevrouw Polet- Musler is helaas wegens ziekte verhinderd haar huldigingsrede uit te spreken en zij heeft mij verzocht dit thans namens onze fractie te doen. U zult zich kunnen voorstellen, dat wij als fractie van - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 244