- 17 december 1 958 - 123. de P.v.d.A. eigenlijk ook een "beetje mee feestvieren met wethouder De Haan, de eerste wethouder te Soest uit ar beiderskringen. Met z'n allen kunnen wij verheugd zijn over het feit, dat vooral in de na-oorlogse jaren gebleken is, dat arbeiders, uit alle levensbeschouwelijke kringen, in hoge posities in ons lan d hun. werk verrichten. -Juist in deze na-oorlogse jaren is tot uitdrukking gekomen het resultaat van een strijd die in de voor-oorlogse jaren is gevoerd, de strijd voor de emancipatie van de arbeiders. Het stemt tot verheugenis, dat wethouder De Haan met zijn toch geringe schoolopleiding in staat is geweest 12-g- jaar het wethouderschap in de gemeente Soest te vervullen. Dit getuigt ook van het feit, dat hij in die na-oorlogse ja ren geen minuut en geen avond verloren heeft laten gaan om op alle mogelijke terreinen zijn kennis te verruimen, niet alleen op het gebied van het gemeentelijk werk, maar ook op het terrein van de arbeidsbemiddeling, het gewes telijk arbeidsbureau en het ziekenfondswezen. Het is mij bekend, dat hij ook op laatstgenoemde gebieden zijn sporen heeft verdiend. Wij verheugen ons er als fractie over, dat iemand uit ons midden en ook uit de kiezerskring van de gemeente Soest 12-è- jaar deze functie in het belang der gemeente heeft mogen verrichten. Wij wensen wethouder De Haan bij zijn verdere arbeid veel sterkte toe, vooral in verband met de ontwikkeling van het westen des lands. Want wij zijn er van overtuigd, dat de problemen, waarvoor onze gemeente nog zal komen te staan, onnoemelijk groot zullen zijn. Men zou eigenlijk socioloog, geoloog, planoloog enz. moeten zijn om al deze vraagstukken te kunnen bevatten. Toch weten wij, dat wethouder De Haan in staat zal zijn om met de andere wethouders en ook met u, mijnheer de voorzitter, deze problemen voor de gemeente Soest op de juiste wijze op te lossen. Ook door mij zijn vele kritische opmerkingen ge maakt ten aanzien van de scholenbouw te Soesterberg. Het heeft mij persoonlijk altijd zeer verheugd, dat wethouder De Haan - waar ik als klein mannetje tegen op moest bok sen, als een roeiboot tegen een zeeschip - altijd zo be reidwillig is geweest bij de uitlegging van mijn woorden uit te gaan van de gedachte, dat mij steeds de belangen van Soesterberg voor ogen stonden. Wethouder De Haan heeft altijd een open oor gehad voor de problemen van Soesterberg. Hij heeft mij daarbij ook wel voorgehouden; Piet, loop nu niec te hard van stapel. Juist dit vriend schappelijke en vaderlijke optreden, zoals de heer Oranje het noemde, heeft bij mij altijd veel waardering ontmoet. Als fractie van de P.v.d.A» wensen wij de heer De Haan veel succes toe bij zijn verdere arbeid. Wij hopen, dat zijn plannen, o.a. ten aanzien van het natuurbad, tijdens de komende periode verwezenlijkt zullen worden. En wij wensen hem daarbij veel sterkte toe. De wethouder K.DS HAAN spreekt hierop als volgt; Mijnheer de voorzitter, mevrouw, mijne heren. Ik moge beginnen met u allen heel hartelijk dank te zeggen voor de manier - de langzamerhand vertrouwde en bekend geworden manier - waarop u mij hebt toegesproken. Ik ben heel erg blij, dat ongeveer 9C$ van de periode, die ik

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 246