-11 februari 1958 - 12. de voorzitter gezegd, dat de Groen van Prinstererschool aan de Groen van Prins tererstraat en de Willibrordusschool aan de Sint Willibrordusstraat ligt, maar deze straten zijn niet naar de scholen genoemd. De Sint Willibrordus- straat was er reeds voor de oorlog en de Willibrordusschool is na de oorlog gebouwd; de Groen van Prinstererstraat heeft in 1950 haar naam gekregen en de Groen van Prinste- rerschool is in 1951 gebouwd. Door als beginsel te aanvaarden, dat de naam van de straat bij die van de in zo'n straat gelegen school moet passen, legt de raad zich voor de toekomst vast. Welke naam een schoolbestuur ook voor een school zou kiezen, het gemeentebestuur zou die naam voor de straat moeten over nemen. Het schoolbestuur is dan in zijn keuze vrij, maar het gemeentebestuur niet. Spreekster wil tegen een dergelijke opvatting protesteren en zij wenst dit nu te doen, in het algemeen, want wanneer zij ermede zou wachten tot zich een concreet geval voor doe "t^zuZlm zi \h misschien enige volks groepen miskend voelen. De heer CLEMENS wil de verleiding weerstaan om op het theologisch betoog van mevrouw Landweer-de Visser in te gaan, al zou daarover wel een en ander zijn te zeggen. Hij wil slechts de heer Van Andel er op wijzen, dat Sint Barbara de patrones is van een vereniging van katholieke en ook andersdenkende artillerieofficieren. Spreker gaat akkoord met het voorstel van B&W. De heer Brouwer verlaat de vergadering. De heer 0RAWJE stelt er naar aanleiding van hetgeen mevrouw Landweer aan het persoonlijk adres van de voorzit ter heeft gezegd prijs op te verklaren, dat hij - en ver moedelijk niet hij alleen - waardering heeft voor de wijze waarop de voorzitter afstand heeft genomen van de verschil lende inzichten in de raad en die - afgezien van zijn per soonlijk inzicht, dat spreker niet aangaat - objectief heeft bekeken. De kwestie van de naamgeving heeft voor spreker als liberaal niet de principiële zijde als zij bij voorbeeld voor mevrouw Landweer-de Visser heeft. De wethouder VAN DEH AREND is dankbaar, dat mevrouw Landweer en de heer Van Andel een principieel geluid hebben laten horen, temeer omdat een principieel geluid in de raadsvergaderingen zo weinig wordt gehoord. Dit is overi gens wel te verklaren. De gemeentepolitiek is in hoofdzaak praktische politiek, terwijl de hogere regeringsorganen als Eerste en Tweede hamer, die de landsbelangen in hun geheel behartigen, veel meer in staat zijn ook principiële poli tiek te voeren. Haar sprekers overtuiging dienen de protestants-chris- telijken een politiek te voeren, die wordt gedragen door het beginsel, waarvoor zij de richtlijnen vinden in de Bijbel. Het is naar sprekers overtuiging jammer, dat be trekkelijk kleine, onbelangrijke dingen aan dit beginsel worden geconfronteerd. Het betoog van mevrouw Landweer was een betere zaak waardig en spreker meent zich van het door haar en door de heer Van Andel verdedigde standpunt te moe ten distanciërenDe naamgeving van een straat is voor spreker geen principiële kwestie. Door zijn stem aan het voorstel van het college te geven beweert hij niet enige - waarde -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 24