- 17 december 1958 - 127. schap, waar in de twintig jaren tussen de beide wereld oorlogen stedebouwkundig een wantoestand is geschapen, of beter gezegd gegroeid. Laten wij dit zien als een schip op het strand, dat als baken dient om onze koers uit te zetten voor de komende vaart. Hierop wordt overgegaan tot de behandeling der agenda. 236. Vaststelling van de raadsnotulen (vertrouwelijk) van 17 juni 1958. Deze notulen worden zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 237. Ingekomen stukken. a. Schrijven d.d. 24 september 1958 van C.Verheus inzake de verharding van een gedeelte van de Plesmanstraat en achterpaden, alsmede een daarbij behorend rapport van de directeur van gemeentewerken d.d. 18 november 1958, nr.584-11, met voorstel dit schrijven in handen te stellen van burgemeester en wethouders ter afdoening, overeenkomstig het vermelde in dat rapport. b. Aanbieding van de statuten van de vereniging "Rustenburg" met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. c. Controlerapporten van het Centras»! Bureau voor Verifi catie en Financiële Adviezen der Vereniging van Neder landse Gemeenten met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. d. Klacht van bewoners van de Gallenkamp Pelsweg d.d. 20 november 1958 inzake de slechte toestand van het wegdek met voorstel deze in handen te stellen van burgemeester en wethouders ter afdoening. Met betrekking tot de ingekomen stukken a t/m d wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten overeenkomstig hetgeen B&W daaromtrent hebben voorgesteld. 3. Mededeling van de Commissaris der Koningin d.d. 26 novembór 1958 inzake de herbenoeming van Mr.S.P.Baron Bentinck tot burgemeester van Soest met ingang van 1 december 195 8 met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. De wethouder VAN ZADELHOF!1 meent wel namens alle raadsleden te spreken, wanneer hij zegt, dat er vreugde heerst over het besluit van Hare Majesteit de Koningin tot deze herbenoeming. De raad en de burgerij weten wat zij aan de burgemeester hebben; dat is in de afgelopen twaalf jaar duidelijk gebleken. Het lijdt geen twijfel, dat iedereen met dankbaarheid van dit besluit kennis zal hebben genomen. De "VOORZITTER dankt de wethouder voor diens vriende lijke woorden. Bij zijn ambtsaanvaarding, nu twaalf jaar geleden - het lijkt veel korter, die tijd is vlug voorbij gegaan - heeft spreker zich uiteraard afgevraagd, welke houding hij ten opzichte van de geheel nieuwe omgeving diende aan te nemen. De vraag was, hoe het contact zou zijn met de mensen, waarmede hij moest werken. Dit werk kan men zakelijk zier., doch het wordt in hoge mate beïn vloed door de personen, met wie men in contact komt. Men noemt dit tegenwoordig de menselijke relaties. Het zijn deze menselijke relaties geweest - en hierbij denkt spre ker zowel aan zijn naaste medewerkers, de wethouders, maar ook aan de ambtenaren bij de diensten, alsook aan - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 254