- 17 december 1958 - 129. voor particuliere bouw vooral in Soesterberg, maar ook in de rest van de gemeente er op toe te zien, dat de grond wordt uitgegeven aan bona fide aannemers en deze te ver plichten in het kader van het besluit bevordering eigen woningbezit te bouwen. In Soesterberg is beslist geen be hoefte aan woningen, waarvan de verkoopprijs ligt boven de 20.000,--. Een dergelijke bouw zou zeker de leniging van de woningnood te Soesterberg niet bevorderen. De wethouder VAN ZADE1H0FF deelt mede, dat de verkoop van de grond tussen de Soesterbergsestraat en de Vosseveld- laan nog niet aan de orde is gesteld, omdat de voorlopige akte nog niet klaar is. Deze verkoop komt in de volgende vergadering aan de orde. Op de kwestie van de bona fide aannemers wil spreker niet ingaan. Hij wil slechts zeggen, dat het college na tuurlijk wel kan proberen, of hier de regeling bevordering eigen woningbezit kan worden toegepast. Aan de andere kant moet de gemeente in deze niet te veel bemoeienis hebben, want de onder de premieregeling vallende woningen - en daar valt de onderhavige bouw onder - zijn reeds gebonden aan een zekere prijs. Die prijs is voor Soest vastgesteld op 27.000,Dan moet men verder de aannemer vrijheid geven en niet van gemeentewege voorschrijven, dat de woningen niet duurder mogen zijn dan 20.000,Spreker gelooft niet, dat de gemeente hier plus royaliste que le roi moet zi jn. De heer HOM vraagt, of niet een bepaald percentage van deze woningen aan inwoners van de gemeente Soest kunnen worden toegewezen. Wanneer dat niet wordt vastgelegd, is hij bang, dat Soesters voor deze woningen niet in aanmer king komen. De wethouder VAN ZADE1H0FF merkt op, dat het hier geen huurhuizen betreft, die als beleggingsobject worden gebouwd. Het gaat hier om koophuizen. Het zal de firma, die de grond koopt, volmaakt onverschillig zijn, of de kopers van de huizen al dan niet uit Soest komen. De heer HOM wijst op de mogelijkheid, dat vele niet- Soesters interesse voor deze woningen hebben, terwijl de Soesters buiten bescnouwing blijven. De wethouder VAN ZADEIHOEF merkt op, dat de mensen in Soest uiteraard eerder van de mogelijkheid tot het kopen van deze huizen zullen afweten dan de buiten de gemeente wonende mensen. De heer IIOMj Men lost er de woningnood niet mede op. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. b. G-elegen aan de Buys Ballot laan, aan J. Lisman te De Bilt (1-6631). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. c. Gelegen nabij de Laanstraat, aan W.J.Sukel (1-6608). De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat hij af wezig was, toen dit voorstel in het college van B&W werd behandeld. Bij de behandeling van het voorstel in de commissie voor het grondbedrijf heeft hij gesuggereerd het voorstel voorlopig niet te aanvaarden, omdat hij van oordeel was, dat het terrein dat de heer Sukel reeds van de gemeente heeft gekocht niet in een dusdanige staat - verkeert -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 256