- 17 december 1958 - 130. verkeert dat men daarover bijzonder verheugd kan zijn. Achteraf heeft hij echter vernomen, dat de firma Sukel het thans aan de orde zijnde terrein juist wil kopen om daarop een grote loods te bouwen, waardoor de huidige rommelige toestand kan worden opgeheven. Hij zou daarom thans de voor dracht we1 willen aanvaarden, maar dan bij de verkoop de gebruikelijke voorwaarde willen stellen, dat binnen een jaar met de bouw wordt begonnen en dat binnen twee jaar de bouw beëindigd zal zijn, en daaraan een boetebeding te ver binden. De VOORZITTER deelt mede, dat de financiële commissie met het voorstel akkoord gaat doch in overweging geeft bij verkoop van grond te bepalen dat op verbeurde van een boete binnen een bepaalde termijn daarop een schuur moet zijn gebouwd en het terrein daarvoor moet zijn opgeruimd en van een beplanting voorzien. De wethouder VAN ZADELHOEF zou er ook op willen aan dringen, dat de beplanting een bepaalde hoogte heeft. Hierop wordt het voorstel aangenomen. 242. Voorstel tot het verlenen van een aanvullend krediet voor». a. De bouw van een nieuwe christelijke lagere school te Soesterberg (1-1303). b. De bouw van de tweede R.K. school te Soesterberg (1-1304). 243. Voorstel tot naamgeving aan nieuwe wegen op de Soester Eng (1-1305). 244. Voorstel tot het aangaan van een ruiling van wegen, gelegen te Soesterberg met de Staat der Nederlanden (1-1306-6610) 245. Voorstel tot het huren van het pand Veldm.Montgomeryweg 29 (politiepost) van A.J.G.de Dirk te Hilversum, gedurende het jaar 1959 (1-1307). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 242 t/m 245 besloten, 246. Benoeming van twee leden van het bestuur van de instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon (III-1308). De VOORZITTER verzoekt de heren Grift en I-Clarenbeek met hem het stembureau te vormen. Ingeleverd worden 20 biljetten, waarvan 1 van onwaarde. In de vacature K.de Haan worden uitgebracht 19 stemmen, waarvan 18 op de heer K.de Haan en 1 op de heer M.van Veeren, zodat de heer De Haan is herbenoemd. In de vacature J.Baars worden uitgebracht 19 stemmen, waarvan 1 blanco en 18 op de heer J.Baars, zodat deze is herbenoemd De VOORZITTER da niet de heren Grift en Klarenbeek voor de verrichte werkzaamheden. 247. Voorstel inzake toepassing van artikel 13 van de Lager- onderwij swet 1920 1-1309). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke s t e mming aange 110me n 248. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van de hinderwet verordening (1-1311). De heer BROUWER zegt dat dit voorstel eigenlijk neerkomt op mosterd na de maaltijd. Blijkens de stukken heeft de commandant van de brandweer bij schrijven van 5 november 1958 geadviseerd ontheffing te verlenen voor de onderhavige instal latie, terwijl op 28 november jl. de installatie is aangebracht. Deze installatie is al sedert een maand in werking. Is het college hiervan op de hoogte? - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 258