-17 december 1958 - 131» De' wethouder VAN ZADELHOF? zegt, dat de door de heer Brouwer genoemde feiten juist zijn. Een week geleden heeft spreker de toedracht vernomen. Er zijn wel enkele verscho nende redenen. Toen het gebouwtje werd verplaatst, moest de oude tank verwijderd worden, waarvoor graafwerkzaamheden nodig waren, terwijl op de plaats waar werd gebouwd een nieuwe tank moest worden aangebracht. Het kwam zeer slecht uit om met de werkzaamheden te wachten tot na de optrek king van het kantoorgebouwtje. Men is toen op eigen risico verder gaan werken. Het komt in de praktijk veelvuldig voor dat de machines er al staan voordat de vergunning op grond van de Hinderwet is verleend. Dat doet men op eigen risico en dat is ook hier gebeurd. De situatie doet wat vreemd aan, doch de dienst van bouw- en woningtoezicht heeft spreker verzekerd, dat er inderdaad verschonende redenen aanwezig waren. Hiernp wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 249. Voorstel tot verpachting van grond aan diverse landbouwers (1-6632) 250. Voorstel tot verhuring van het jachtgenot op gemeentegron den voor de periode van 15 januari 1959 tot 15 januari 1962 aan J.v.d.Krol te Maartensdijk en H.van Kooy te Soest 1-6611-6612 Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig deze béide volgnummers besloten» 251 Vaststelling van de "Verordening tot regeling van de ge meentelijke geneeskundige dienst, tevens instructie voor de gemeente-artsen in de gemeente Soest" IV-1314-1323- 6622 De VOORZITTER merkt op, dat de raad uit stuk 1323 heeft kunnen zien, dat het college de door de commissie voor de strafverordeningen gedane suggesties overneemt. Deze regeling is, hoewel zij geen strafverordening is, in de commissie voor de strafverordeningen aan de orde gesteld, omdat daarin twee medici zitting hebben. De financiële commissie gaat met het voorstel akkoord. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 252. Voorstel tot hot garanderen van rente en aflossing van een door de afd.Soest en Omstreken van de Nederlandse Vereni ging tot bescherming van dieren, aan te gane geldlening (IV-1315). De heer BROUWER wijst erop, dat het in verband met de eventueel door de gemeente te stellen garantie en mede met het oog op ie voorgeschiedenis, wel wenselijk zou zijn, dat voor het nieuwe gebouw een brandverzekering werd afgesloten. Kan dit in de voorwaarden tot garantie stelling worden opgenomen? De VOORZITTER zegt, dat een verplichte brandverzeke ringsclausule in de voorwaarden is opgenomen. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 253. Voorstel tot het verlengen van ontruimingstermijnen van enige onbewoonbaar verklaarde woningen (1-1310). De heer ELBERTSE maakt bezwaar tegen verdere bewo ning van het perceel Hartweg 17. Op 31 mei 1954 is dit - pand -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 260