-17 december 1958 132. pand reeds onbewoonbaar verklaard5 dat is meer dan vijf jaar geleden en al die tijd hebben de bewoners aan gevaren blootgestaan, niet alleen op het gebied van de normale vei ligheid, doch ook ten aanzien van de volksgezondheid. De heer BROUWER heeft tot zijn genoegen geconstateerd, dat door de directeur van gemeentewerken rapport is opge maakt. Zou het niet mogelijk zijn dat ook door de G.G.D. een rapport ten aanzien van de hygiëne en de volksgezond heidsaspecten werd uitgebracht? De VOORZITTER is van mening, dat een rapport over de hygië'ne geen zin heeft, omdat het feit van de onbewoonbaar verklaring reeds een aanduiding is, dat het onderhavige pand hygiënisch niet aan de te stellen eisen voldoet. De conclu sie in een dergelijk rapport zou dus onvermijdelijk luiden, dat het huis ontruimd moet worden. De onbewoonbaarverklaring van een woning is een zeer ingrijpende maatregel. Dit gebeurt niet voordat vaststaat dat verdere bewoning schadelijk is voor de gezondheid. Een medicus zal dus altijd moeten verklaren dat deze woning ontruimd moet worden. Daarom schrijft de wet ook voor, dat een onbewoonbaar verklaarde woning binnen betrekkelijk korte tijd ontruimd moet zijn. De situatie in Soest is helaas zo, dat er vrij veel slechte woningen zijn, welke indertijd gebouwd zijn zonder trasrcam, met halfsteensmuren, te lage ligging van de vloer, te lage verdiepinghoogte, enz. Als men dit op de keper gaat beschouwen zal blijken, dat vele woningen niet aan de eisen ten aanzien van de Woningwet voldoen. Het gemeentebestuur kan twee wegen volgen. Het kan zeggen; er heerst woningnood zodat er niets aan te doen is. Er zijn honderden woningzoekenden en dus heeft het geen zin tot onbewoonbaarverklaring over te gaan zolang er nog zoveel samenwoning is, waarmee de mensen misschien nog slechter uit zijn dan met die onbewoonbare woningen, let dus maar niet op de onbewoonbaar te verklaren woningen, stel dat uit tot een latere periode. Een tweede mogelijkheid is het op de manier te doen, zoals in de afgelopen vijf h zes jaar is gebeurd, dat telkens wanneer het gemeentebestuur of de dienst van gemeentewerken van mening was dat een woning voor onbewoon baarverklaring in aanmerking kwam, deze v/oning ook inderdaad onbewoonbaar te verklaren. Daardoor zijn in Soest veel meer woningen onbewoonbaar verklaard dan er met het bestaande bouwvolume kunnen worden ontruimd. Men heeft hierdoor echter een overzicht van de slechte woningen. In de tweedeplaats heeft deze handelwijze het voordeel, dat wanneer een van deze onbewoonbaar verklaarde woningen leeg komt - hetzij doordat de gemeente de bewoners een andere woning toewijst, hetzij door overlijden of anderszins - er niet opnieuw iemand in kan gaan wonen. Op deze wijze krijgt men langzamerhand een sanering ten aanzien van de onbewoonbaar verklaarde wo ningen. 3r zijn op het ogenblik te Soest dertig onbewoonbaar verklaarde woningen, waarvan het uitgesloten is, dat ze binnen een half jaar worden ontruimd. Er worden echter wel ieder jaar onbewoonbaar verklaarde woningen ontruimd. Het gemeentebestuur probeert zoveel mogelijk de allerslechtste woningen ontruimd te krijgen. Ook toevallige omstandigheden kunnen ontruiming in de hand werken. Het huis aan de Hartweg is inderdaad reeds een hele ti 13 geleden onbewoonbaar verklaard. Het ligt in het voor- - nemen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 262