- 17 december 1958 - 134. moet echter inderdaad voorop staan, dat onbewoonbaar verklaar de woningen ontruimd dienen te worden. Maar het ene huis is inderdaad slechter dan het andere. Bij de ontruiming houdt het college daar ook wel rekening mede. De heer G-RIFT vraagt, of het niet mogelijk is voor de krotopruiming een extra bouwvolume te krijgen. De VOORZITTER zegt, dat de minister van dat systeem, dat één jaar is toegepast, geheel is afgestapt. De minister is geheel afgestapt van het systeem van extra potjes voor onbewoonbaar verklaarde woningen, industriewoningen enz. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 254. Voorstel tot het verlenen van een krediet voor de aanleg van een riolering in de Noorderweg en het verbeteren van die weg (1-1316) De heer VAN ROOMEN verzoekt in verband met de verdere plannen voor riolering dringend de concept-vergunning, met de eventuele nodige op- of aanmerkingen, aan het desbetref fende waterschap terug te zenden. Er moet namelijk nog een lange weg worden afgelegd voordat deze zaak volledig is goedgekeurd. Het is ook in het belang der gemeente, dat een en ander zo snel mogelijk geschiedt. De wethouder VAN ZADEIHOEE meent, dat de opmerking van de heer Van Roomen slaat op de lozing van het water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit heeft met het onder havige punt niets te maken. Spreker deelt de heer Van Roomen echter mede, dat het college lang heeft aangedrongen op de concept-vergunning. Deze is thans bij de adviseur der gemeente. Spreker gelooft niet, dat hier veel moeilijkheden zullen liggen. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 255. Voorstel tot stichting van een openbare kleuterschool te Soesterberg (1-1312). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 256. Voorstel tot oninbaarverklaring rechten as en vuilnis (IV- 1313). 256a.Voorstel tot oninbaarverklaring diverse posten dienst 1957 en voorgaande jaren (IV-1317). De heer HILIiORST vraagt of het voorstel tot oninbaar verklaring van rechten as en vuilnis wordt gedaan in verband met het vertrek van mensen. Of zijn inwoners niet in staat deze rechten te betalen? Wanneer het laatste het geval is, moet toch worden doorgegaan met het ophalen van de vuilnis, omdat het vuil anders elders wordt gedeponeerd. De heer HOM zegt, dat het grootste bedrag wordt veroor zaakt door een oninbare vordering op de Duitse weermacht. Hij betreurt dit zeer. De wethouder ORANJE deelt mede, dat het voorstel tot oninbaarverklaring van rechten as en vuilnis gevallen van overlijden, van vertrek en ook gevallen van onvermogen betreft. In het laatste geval za3 de vuilophaling natuurlijk gewoon doorgaan, omdat daarmede het algemeen belang wordt gediend. In antwoord aan de heer Hom deelt spreker mede, dat alle mogelijke moeite is gedaan de uit de Duitse bez sttings- tijd stammende vordering te innen. De bewijsstukken zijn echter verdwenen en zonder bewijzen is navordering niet moge- - lijk -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 266