- 17 december 1958 - 135. lijk. De heer HOM merkt op, slechts zijn spijt te hebben willen betuigen. De wethouder ORANJE zegt, dat de gang van zaken ook hem spijt. Hij ziet die oninbare vorderingen echter lie ver uit de administratie verdwijnen en daarom leek het hem juis: deze posten maar af te voeren. Hierop worden beide voorstellen zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 257. Voorstel tot aankoop van een perceel grond, gelegen aan de Prof.Lorentzlaan te Soesterberg, van mevrouw C.M.J v.d.Mey-Muis (1-1318). De heer PIEREN vraagt of het de bedoeling is ook een afscheiding aan te brengen tussen het tuinhuis van mevrouw Van der Mey-Muis en de woning van mevrouw de weduwe Prets. De wethouder VAN ZADELHOFP kan op deze vraag niet direct antwoord geven. Er komen verschillende afschei dingen. Als gevolg van deze aankoop zal niet alleen de Christiaan Huygenslaan worden doorgetrokken, maar ook de bouw aan de voorkant van de ProfLorentzlaan worden door getrokken, zodat er dus automatisch afscheidingen komen. In de overeenkomst staat niet, dat er om de woning zelf een afrastering komt. De heer PIEREN merkt op, dat mevrouw Prets zich al enige malen bij gemeentewerken heeft vervoegd, doch zij heeft geen uitsluitsel gekregen. De wethouder VAN ZADELHOPF zegt, dat de overeenkomst met haar medeweten is opgemaakt. De door de heer Pieren bedoelde afscheiding is daarin niet bedongen. De gemeente zet alleen haar eigen terrein af, voor de rest moeten de betrokkenen zelf zorgen. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Vervolgens doet de VOORZITTER te 21 .05 uur, de ver gadering overgaan in ene met gesloten deuren. Nadat, te 21,20 uur, de deuren wederom zijn geopend, wordt op voorstel van de voorzitter besloten het volgende punt aan de agenda toe te voegen. 258. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het bouwrijp maken van gronden (riolering, wegverharding, voet- en autopa den, verlichting, speelplaatsen, brandkra- nen etc.) te Soesterberg, welke aan de N.V. Bouw- en Handelsmaatschappij W.A.B.0. zijn verkocht, groot 484.131,50. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen, 259. Rondvraag. De heer KLARENBEEK verzoekt, gemeentewerken aandacht te laten besteden aan de zeer slechte toestand van de St J osephstraat De wethouder VAN ZADEIHOFP zegt, dat men dan toch eerst zal moeten onderzoeken wie de eigenaar of onderhouds plichtige is. De wethouder K.DE HAAN verzoekt de leden van de raad na afloop der vergadering nog even bijeen te blijven. De VOORZITTERS Wij zullen gaarne aan uw uitnodiging gevolg geven. De heer VAN ROOHEN wijst er op, dat aan de Lange - Brinkweg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 268