11 februari 1958 - 13 waarde te hechten aan de naam Sint Theresia, Die naam zegt hem totaal niets en blijft hem als protestants-christelijke niets zeggen. Voor de katholieke dorpsgenoten zegt deze naam zeer veel. Spreker ontkent ten enenmale zijn beginsel te verlooche nen door voor de naam Sint Theresiastraat te stemmen. Het uit dragen van zijn levensbeschouwing, die moet zijn getoetst aan Gods woord, beoogt z.i. veel hogere idealen. Spreker heeft respect voor de overtuiging van wie dan ook en niet het minst voor die van zijn eigen fractiegenoten. En wanneer een deel van zijn fractie meent, dat het aannemen van dit voorstel strijdig is met eigen overtuiging en levens beschouwing, dan respecteert hij dit in de ruimste zin des woords. Anderzijds neemt hij aan, dat men ook voor zijn opvat tingen begrip heeft. In eigen kring heeft spreker dan ook niet getracht enig begrip bij te brengen voor het standpunt van B&W Een ieder zij in deze kwestie in eigen gemoed ten volle over tuigd Bij sommige raadsleden zou de mening hebben kunnen postge vat - maar dit is in het debat gelukkig niet gebleken -, dat van zekere zijde aandrang is uitgeoefend om de straat Sint Theresiastraat te noemen. Biets is minder waar. Naar eer en geweten kan spreker verklaren, dat van een dergelijk streven in het college van B&W geen sprake is geweest. Met vreugde mag hij integendeel constateren, dat de leden van het college onderling respect en begrip hebben voor elkanders overtuiging. Wellicht is dit mede oorzaak, dat werkelijk principiële tegen stellingen in de raad vrijwel niet voorkomen en het college er op uit is, dergelijke gevoeligheden zoveel mogelijk te ver mijden en meer let op hetgeen samenbindt dan op hetgeen moge lijk zou kunnen scheiden. Het is voor spreker pijnlijk dit standpunt tegenover een deel van zijn fractie te moeten innemen, temeer omdat hij er van overtuigd is, dat zijn fractiegenoten worden gedreven door hun inzicht, dat zij om des gewetens wille tegen het voorstel moeten stemmen. Daarvoor blijft spreker respect hebben. Maar voor hem ligt de zaak op een ander vlak, waarbij veel heeft bijgedragen het helder betoog van de voorzitter in de vorige vergadering Spreker heeft dit gaarne in het midden willen brengen, om dat de samenwerking en de eensgezindheid in zijn fractie hem zeer ter harte gaan. Hij kan echter het onderhavige geval moei lijk als een principiële kwestie zien, omdat de reële grond daaraan naar zijn overtuiging ten enenmale ontbreekt. De VOORZITTER is van oordeel, dat het geen zin heeft zijn in de vorige vergadering gehouden betoog te herhalen. Hij heeft degenen die dat wensten te doen gelegenheid gegeven hun stem te motiveren en stelt voor thans tot stemming over te gaan. Mevrouw POLET-Musler merkt op, dat haar opmerking nog niet is beantwoord. De VOORZITTER zegt, dat het absoluut niet in de bedoeling ligt de overeenstemming tussen de naam van een school en van de straat waarin zij is gelegen als een soort beginsel te be schouwen. Het voorstel van het college heeft slechts betrekking op deze ene school en deze ene straat. Het college streeft naar het brengen van een zeker systeem in de straatnaamgeving en dit systeem zal waarschijnlijk altijd zwaarder wegen dan het volgen van de naam van een school, maar aangezien in dit gedeel- - te -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 26