- 17 december 1958 - 136. Brinkweg bij het viaduct de zogenaamde C-ildeboom staat, van het Groot Gaasbeker Gilde. Tot voor enige jaren ver zorgde gemeentewerken het kleine plantsoentje, dat daarbij is aangelegd. Nu echter steeds meer de historie van Soest op de voorgrond wordt geplaatst - en naar sprekers oordeel terecht - verzoekt hij ook nu weer een eenvoudige beplanting aan te leggen en daardoor deze plek weer in de oude staat terug te brengen. De VOORZITTER: Dit zal in goedgunstige overweging wor den genomen. De wethouder VAN ZADEEHOEE gelooft, dat men hiermede beter even kan wachten, totdat de rioleringsplannen daar ter plaatse zijn verwezenlijkt. De heer ELBERTSE vraagt, of bekend is op welke hoogte de huren zullen komen te liggen van de W.A.B.0.-woningen, die het volgende jaar gereedkomen. Uit het indertijd gedane voor stel tot verkoop van de grond voor deze woningen maakt hij op, dat deze huur 60,zal bedragen. De wethouder VAN ZADELHOEF zegt, dat oorspronkelijk overeen is gekomen een huur van 65,per maand. In feite was een huur overeengekomen van 770,per jaar en twaalf maal 65,-- is 780,De grondprijs is echter iets ver hoogd. Daardoor zal ook de huur iets hoger worden. De huur prijs is thans in overleg met het ministerie bepaald op 68,Er worden echter ook nog enige extra voorzieningen aangebrachtZo worden voor de entree in plaats van normale trottoirtegels rode plavuizen gebruikt. In de douchecel komt een deur in plaats van een gordijn. Er komen een extra was tafel, een centraal antenne systeem, een communicatiesysteem tussen de voordeur en de woning door middel van spreekbuizen. Deze voorzieningen komen voor wat de woningen van de ene beleggingsmaatschappij betreft neer op 2,95 per maand. De andere beleggingsmaatschappij heeft zich hierover nog niet uitgesproken, maar spreker vermoedt, dat beide beleggings maatschappijen één lijn zullen trekken. De heer HILHORST merkt op, dat op het gemeentehuis een bijzonder aantrekkelijke verzameling gegevens aanwezig is over het verleden van Soest. Op een bijeenkomst van zijn standorganisatie heeft hij daar kennis van genomen. Deze ver zameling betreft niet alleen het verleden, maar ook de groei van Soest gedurende de laatste vijftig jaar. Wanneer men deze verzameling bekijkt, schrikt men wel even van de grote wijzi gingen, die zich in de gemeente hebben voorgedaan. Spreker vraagt zich af, of misschien niet nog wat meer geld kan worden uitgetrokken voor uitbreiding van deze reeds zo interessante verzameling. Het is van groot belang, dat meer organisaties van deze verzameling gebruik maken voor het organiseren van avonden over Soest. Misschien kan ook voor de raad eens een bijeenkomst worden georganiseerd, waarin aan de hand van deze verzameling de ontwikkeling van Soest wordt bezien. Juist met het oog op het beoordelen van toe komstige plannen is het van groot belang, dat men op de hoogte is van hetgeen te Soest in het verleden is geschied. De VOORZITTER zegt te hebben vernomen, dat de door de heer Hililorst bedoelde avond een groot succes is geweest. Zoals bekend mag worden verondersteld, is er in de afgelopen jaren een soort van documentatie over de groei van Soest samengesteld. Deze beelddocumentatie strekt zich uit over de - laatste -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 270