- 17 december 1958 - 137 laatste vijftig jaar. Er zijn veel mooie foto's en teke ningen, doch er zijn helaas maar weinig gravures. Van deze gelegenheid maakt spreker gebruik zijn waardering te uiten voor het vele werk, dat door enkele ambtenaren ten behoeve van deze documentatie is verricht. Zij hebben daar veel enthousiasme voor opgebracht en het kostte hen heel wat vrije tijd. Op de begroting is voor de boekstaving van de histo rie van Soest geen post uitgetrokken. Te overwegen zou zijn daarvoor een kleine post op de begroting te brengen; tot nu toe is de noodzaak nog niet gebleken. Met weinig geld is reeds een voortreffelijk resultaat te bereiken. Het lijkt spreker ook voor de raadsleden nuttig en instruc tief eens kennis te nemen van deze beelddocumentatieEr zijn ongeveer vijftig dia's welke vertoond zouden kunnen worden. Het ligt in de bedoeling er nog een aantal bij te maken en er een verhaal bij te vertellen. In de loop van de winter zou mogelijk eens een avond met de raad kunnen worden belegd. De raadsleden kunnen dan zien wat er reeds is bereikt; misschien kan er ook nog wel een aardige wed strijd aan worden verbonden. Ook tijdens de Burgerdag is reeds met het materiaal gewerkt. Dit was om de jonge kiezers vertrouwd te maken met de historie van Soest, hetgeen in zeer goede aarde is gevallen. Het is verheugend dat de belangstelling voor de historie van Soest in alle lagen der bevolking groeiende is Hierna sluit spreker, te 21,35 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 21 januari 1959- De secretaris, De voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 272