Kr.11. - 22 december 1958 - 138 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op maandag 22 december 1958, te 9-15 uur. VOORZITTER; de burgemeester, de heer mr. S.P.Baron Bentinck, SECRETARIS: de heer J.J.J.M.Pesten. Tegenwoordig de leden; C. van AndelJ. van den Arend, J.W.D. Berkel- bach van der Sprenkel, J.E. Brouwer, J.K. de Bruin, DrsL.J. Dijkstra, B.H.A. Elbertse, mevrouw E.C. van Goor-Cleton, P. Grift, D. de Haan, K. de Haan, A.P. Hilhorst, J.H. Hom, J.G. Kalden, H.C. Klarenbeek, Dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet-MuslerP.R. van Roomen, P.H. Versteijne en Drs. ¥.G. van Zadelhoff. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de ge bedsformule 260. Voorstel tot vaststelling van de begroting der gemeente en die der bedrijven en tot goedkeuring van de begroting van maatschappelijk hulp betoon voor het dienstjaar 1959 Algemene beschouwingen. De heer HILHORST merkt op, dat dit de eerste behandeling van de begroting is nadat de nieuwe raad is samengesteld, nadat de ingezetenen zich wederom hebben uitgesproken en tot uitdrukking hebben gebracht aan wie zij de leiding van de gemeente in de eerstkomende jaren toevertrou wen. Gelukkig heeft sprekers fractie mogen constateren, dat het in haar gestelde vertrouwen ongewijzigd is gebleven en zelfs nog iets is ver groot. De fractie van de K.V.P. is met een zelfde aantal zetels in deze raad teruggekeerd. Het is een gelukkig verschijnsel, dat in deze fractie alle bevolkingsgroepen zijn vertegemwoordigd, Y/aardoor de mogelijkheid is geschapen in d.ie fractie ieders en aller belangen onderling te kunnen bespreken. Daardoor ontstaat tevens de mogelijkheid als fractie een be leid te voeren, dat zo volledig mogelijk is in het belang van alle Soester ingezetenen. De fractie van de K.V.P. is dankbaar voor het in haar gestelde vertrouwen. Zij zal niets nalaten om zich dat vertrouwen v/aardig te tonen en om de belangen van degenen die haar dit vertrouwen hebben geschonken en van alle andere ingezetenen der gemeente zo juist en zo goed mogelijk te behartigen. Men behoeft er voorts niet aan te twijfelen, dat deze fractie, evenals voorheen, met volledig begrip voor ieders principes alles zal doen om de samenwerking in deze raad zo goed mogelijk te doen zijn. De fractie van de K.V.P. prijst zich zeer gelukkig met de in de laatste raadsvergadering gedane mededeling, dat de voorzitter wederom is herbenoemd tot burgemeester van Soest. Daardoor bestaat de zekerheid, dat de raad in ieder geval tijdens deze zittingsperiode onder de leiding van de huidige voorzitter zal blijven staan. Dit op zichzelf is reeds een waarborg voor een goede samenwerking in de raad. Het is tevens een waarborg, dat er in de gemeente Soest d.oor het hoofd der gemeente steeds naar zal worden gestreefd datgene te doen wat in het belang der gemeente is. Namens zijn fractie feliciteert spreker de burgemeester, en min of meer ook de gehele gemeente, met deze herbenoeming. Hij hoopt, dat de burgemeester zijn taak in de komende periode in goede gezondheid zal mogen vervullen. De verkiezingen hebben wijziging gebracht in de samenstelling van het college van B&¥. Men weet, dat het de fractie van de K.V.P. in het ueheel niet aangenaam is, dat een zo grote bevolkingsgroep - met de ver tegenwoordiger s waarvan zij altijd zo prettig heeft samengevverkt - niet meer in het college kon blijven worden vertegenwoordigd. De K.V.P.-fractie heeft daarom gevraagd, of het niet mogelijk is, dat een van de leden van de desbetreffende fractie meer contact krijgt met het college dan een gewoon raadslid, door hem - hetgeen in de u/et is toegestaan - als plaats vervangend wethouder aan het college toe te voegen. Spreker begrijpt - volkomen, -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 274