- 22 december 1958 140. Afgezien van Soesterberg, waar de woningbouw een andere bestemming heeft dan die in de rest der gemeente, moet Y/orden geconstateerd, dat men wat betreft de oplossing van de woningnood geen stap verder is ge komen dan men verleden jaar was. Met genoegen kan echter worden gecon stateerd, dat de activiteiten ten aanzien van de woningbouw en de grond aankopen de goede weg opgaan. Spreker hoopt, dat - nu het er op gaat lijken, dat men weer leningen binnen het rentegamma kan gaan afsluiten - het gemeentebestuur de huidige vooruitstrevendheid in deze zal handhaven, want Soest is nog steeds een van de gemeenten met de grootste achter stand op woninggebiedHopelijk zal men dan in de toekomst niet meer voor de situatie worden gesteld, dat woningen moeten worden gebouwd op grond die nog niet eens eigendom der gemeente is. Ten slotte zegt spreker het college dank voor de wijze, waarop het zijn werk heeft verricht. Deze dank betreft uiteraard ook degene, die thans geen deel meer van het college uitmaakt. Spreker is er van over tuigd, dat de leden van het college alles hebben gedaan wat in hun ver mogen lag om de belangen der gemeente zo goed mogelijk te dienen. Speci ale dank brengt hij nog voor de wijze, waarop B&W de raadsleden steeds hebben voorgelicht, wanneer deze meenden voorlichting nodig te hebben. De heer VAN DEN AREND wil, alvorens in te gaan op de begroting zelve, een blik terugwerpen op het nu vrijwel vergleden jaar. Hij denkt dan met name aan de verkiezingen, die dit voorjaar plaats hebben gehad voor de gemeenteraad, als gevolg waarvan de raad, in nieuwe samenstelling bijeen, op de eerste dinsdag van september een nieuw college moest verkiezen. De verkiezing van wethouders voor de lopende zittingsperiode is een van de belangrijkste beslissingen Y/aarvoor de raad komt te staan. Het is aan geen twijfel onderhevig, dat in Nederland het voornaamste gewicht wordt toegekend aan de geestelijk-politieke richting van de gekozenen. Bij een raad met 21 leden, zoals men die thans in Soest kent, kan naar sprekers overtuiging het beginsel der evenredigheid v/orden toegepast. Dat begin sel dan zo te verstaan, dat de getalssterkte der verschillende groepen in de raad een beslist evenredige weerspiegeling zou moeten vinden in het college. De samenstelling van de raad werd na de verkiezingen als volgt; R.K. 7 zetels, protestants-christelijke 5 zetels, V.V.D. 5 zetels en P.v.d.A. 4 zetels. Aangezien men van oordeel was, dat - althans momenteel - het aantal wethouders op drie diende te blijven gehandhaafd, lag het in de lijn der verwachting, dat de drie grootste groeperingen voor een zetel in aanmerking zouden komen. Dat de K.V.P. in de persoon van de heer van Zadelhoff een zetel zou bezetten, was duidelijk en had aller instem ming. Dat ook de V.V.D., als zijnde de partij die met een eclatante winst uit de verkiezingsstrijd te voorschijn ?/as getreden, een gooi naar een wethouderszetel deed, was alleszins begrijpelijk. Maar dat men geen van de leden der protestants-christelijke fractie een Tirethouderszetel waardig keurde en daarmede 25 van de plaatselijke bevolking volkomen negeerde, is een zaak waaromtrent de protestants-christelijke fractie bij deze nogmaals haar luid protest wenst te laten horen. De protestants- christelijke bevolkingsgroep van Soest is hiermede groot onrecht aange daan. Bij het ingenomen standpunt, dat drie wethouders voldoende zijn voor Soest, had in het onderhavige geval de P.v.d.A. haar zetel moeten afstaan aan de V.V.D. en had de zetel van de protestants-christelijke groepering bestendigd moeten blijven, ongeacht de persoon die deze zetel zou bezetten. Deze woorden betekenen geen onvriendelijk gebaar ten op zichte van de P.v.d.A. en nog minder ten opzichte van de persoon van de heer de Haan. De protestans-christelijlce fractie heeft in de afgelopen dagen wel anders getuigd. Maar dit is alleen en uitsluitend een zaak van rechtEn sprekers fractie kan zich dan ook heel moeilijk realiseren, dat een partij die, evenals de protestants-christelijke groepering, de chris telijke beginselen is toegedaan en die ook uit wil dragen op het politie- - ke -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 278