- 22 december 1958 142. even aangehaald, regelmatig van inzicht. Wordt Soest een woonstad met recreatiefunctie, een industriegebied of een troosteloos forenzen- verblijf? Moet het Soesterveen een massale steenklomp worden of een woon- en werkgebied, waarbij zo gunstig mogelijk partij wordt getrokken van het aangrenzende bosareaal? Men dient zich in deze als raad voort durend bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van het komend geslacht en men dient te volharden in zijn pogingen zelf de vormgeving van de gemeente te bepalen. Aangezien sprekers fractie van mening is, dat dit van zo groot en urgent belang is, zou zij het college in overweging willen geven, mede met het oog op de nieuwe samenstelling van de raad, op korte termijn een informele raadsvergadering te beleggen, waarin door deskundige voorlichting van de heer van Zadelhoff de raad een volledig overzicht wordt gegeven van de bestaande en nieuwe uit breidingsplannen. Regelmatig toch worden in de raadsvergaderingen deze uitbreidingsplannen in de discussie betrokken en waar deze raad voor de helft uit nieuwe leden bestaat, is het van de grootste betekenis, dat hij zich volledig in deze materie inwerkt, waartoe een gedegen voorlichting, als bovenbedoeld, alleszins dienstig is. Wellicht is het het college mogelijk in bedoelde bijeenkomst de raad in grote lijnen een urgentieplan voor de komende jaren voor te leggen. Met instemming constateert spreker, dat het college diligent is ten aanzien van de verdere woningbouw en dat de toewijzing van de nieuwe woningwetwoningen voor 1959 gerealiseerd zal worden op reeds beschikbare terreinen op de Eng, tussen Talmalaan en Dalweg. Dat voorts ook de par ticuliere woningbouw in 1959 voortgang zal vinden op terreinen nabij de Heideweg en Soesterbergsestraatheeft de volle instemming van zijn fractie. Naar de mening van deze fractie dient de particuliere woning bouw niet en masse te geschieden, zodat uitsluitend grote aannemers hiervoor in aanmerking komen. Er zijn in deze gemeente talrijke bona fide kleine aannemers, die graag eens een huis of dubbel woonhuis op risico willen bouwen. Ook voor deze mensen moet de gelegenheid blijven bestaan de beschikking te krijgen over grond, die zij naar behoefte nodig hebben. Niet alleen woningbouwverenigingenspaarkassen, beleg gingsmaatschappijen, maar ook particulieren kunnen opdracht tot bouwen geven. Ook zij kunnen fungeren als opdrachtgever en zo werk verschaffen aan vele aannemers. Particuliere bouw is immers alles wat niet door de overheid of door woningbouwverenigingen geschiedt. Vergeten mag men deze groep van vaak kleine aannemers niet. Ook zij vervullen een taak en ook zij vormen een deel van de bouwcapaciteit, die de gemeente zo broodnodig heeft. Bij het bouwen van grote complexen komen zij als regel niet aan bod, maar in de vrije sector en ook in de premiebouw kunnen zij hun kansen krijgen. Gaarne zou de protestants-christelijke fractie zien, dat zo spoedig mogelijk in vervulling zou gaan een oud voornemen van het college, dat reeds meermalen ter sprake is geweest. Met alle respect voor de pers, die niet ten onrechte de koningin der aarde wordt genoemd, meent spreker toch in alle bescheidenheid te moeten opmerken, dat belangrijke zaken dikwijls onvolledig of gebrekkig ter kennis van het publiek worden ge bracht. Hij zou het zeer op prijs stellen, ivanneer het college op gezett tijden over belangrijke aangelegenheden een persconferentie organiseerde opdat het Soester publiek op juiste en volledige wijze over bepaalde be sluiten, problemen en gemeentelijke aangelegenheden wordt ingelicht. Hij meent, dat dit in de eerste plaats het lezend publiek, maar ook de nieuwsverstrekkende bladen zeer ten goede zal komen. Ten slotte merkt spreker op, dat de protestants-christelijke fracti thans geen deel meer uitmakend van het college, in de oppositie is ge drongen. In hoeverre deze fractie in de huidige zittingsperiode achter het beleid van B&V zal kunnen staan is een vraag die vooralsnog open - blijft. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 282