- 22 december 1958 145- blijft. Gaarne wil zij een loyale oppositie zijn, temeer omdat zij er prijs op stelt de haast spreekwoordelijke goede verhouding in de Soester raad ook in de toekomst te bestendigen. Even spreekwoor delijk als de goede verhouding in de raad is spreekwoordelijk te noemen de achting en hoge waardering, die de raad heeft voor de burgemeester als z.ijn voorzitter. Moge onder leiding van de burgemeester ook in het komende jaar veel goeds tot stand komen in het belang van de gemeente. Ook ten opzichte van de heren wethouders wil spreker waardering uitspreken voor hetgeen tot stand kwam in het jaar, dat welhaast is verstreken. Als loyale oppositie wil zijn fractie beginnen met het college voor het komende jaar haar vertrouwen te geven. Moge dat vertrouwen - zo eindigt spreker - niet beschaamd worden, zodat wij als raad van Soest gezamenlijk, zoals het ambtsgebed het ons voorhoudt, het waarachtig belang der gemeente voor ogen mogen houden. Dan kan onder Gods zegen veel goeds voor onze mooie gemeente worden bereikt. De heer BROUWER zegt, dat de fractie van de V.V.D. zich onthoudt van een oordeel over het beleid van het college in het afgelopen jaar. De leden van deze fractie hebben allen tekort zitting in de raad om recht te hebben daarover mede te spreken. Dit neemt niet weg, dat zij met genoegen en met vertrouwen hebben geluisterd naar datgene wat de vorige sprekers daarover hebben gezegd. De voorgelegde begroting geeft met de aanbiedingsnota een somber beeld van de omstandigheden, waaronder de gemeente het nieuwe jaar ingaat. Door niet tijdig de nieuwe regeling van de financiële verhou ding tussen het rijk en de gemeenten in de wet te brengen heeft de regering een betreurenswaardig beleid gevoerd. De gemeenten vormen de bouwstenen, waarmede de Nederlandse staat is opgebouwdWie door gebrek aan beleid de positie der gemeenten ondergraaft, ondergraaft het gehele staatsbestel. Geen gemeente in Nederland heeft tot op dit ogenblik voldoende wetenschap omtrent de middelen, waarover zij in 1959 z&l kunnen beschikken. Deze wetenschap is de gemeenten onthouden Dit is het trieste beeld van de Nederlandse binnenlandse zaken op de dag van vandaag. Met vreugde heeft spreker gezien, dat het college desondanks gepoogd heeft er van te maken wat er van te maken is. Hij is van oor deel, dat men daar dankbaan voor moet zijn. Dit neemt niet weg, dat er open vragen zijn overgebleven, vragen waarvan hij beseft, dat het college er thans ook nog geen antwoord op kan geven. Wanneer hij ziet dat de gemeente voor 513.000,-- moet beschikken over de algemene reserve, dat blijkens de nota van wijzigingen reeds thans de post onvoorzien belangrijk gedrukt is moeten worden, dan vraagt spreker zich afi Waar moet dat heen? Want het is duidelijk, dat de reserves der gemeente niet onuitputtelijk zijn. Spreker herhaalt, dat hij be grijpt, dat hij in dit stadium hierop geen antwoord kan verwachten. Maar wel geeft hij het college de verzekering, dat de fractie van de V.V.D. beseft, dat B&W met het komende jaar, waarschijnlijk met de komende jaren, een moeilijke tijd tegemoetgaan. Met grote belangstel ling ziet de V.V.D.-fractie uit naar hetgeen het college de raad om trent deze zaken in een later stadium zal kunnen mededelen en zal willen voorstellen. Gaarne geeft zij het college reeds thans de ver zekering, dat het op haar steun kan rekenen. Mevrouw POLET-MusIer wil ook dit jaar namens de fractie van de P.v.d.A. haar dank uitspreken voor de prettige samenwerking, welke er bestaat tussen het college enerzijds en de raad anderzijds. Als de voortekenen niet bedriegen volgt het nieuwe college hierin het voet spoor van het vorige. Ook een woord van waardering voor de wij ze, - waarop -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 284