-11 februari 1958 - 14. te van de gemeente wat de straatnamen betreft geen enkel systeem valt te onderkennen, is het college tot zijn voor stel gekomen om de aangegeven naam te kiezen. Mevrouw POLET-Musier constateert, dat de voorzitter dus met haar van mening is, dat de zaak principieel anders ligt dan zij heeft gemeend. Maar de vorige maal heeft de voorzitter dit niet gezegd. De VOORZITTER zegt helemaal niet te hebben gekeken naar wat er het eerst was. Hij gelooft overigens, dat de Maria- school er eerder was dan de Mariastraat. Dat is echter allemaal onbelangrijk. Het college is er van uitgegaan, dat het gemakkelijk is, wanneer school en straat dezelfde naam hebben Hierop wordt het voorstel in stemming gebracht en aan genomen met 12 tegen 5 stemmen. Voor hebben gestemd de ledens Van den Arend, Zoetelief, ClemensOranje, Pieren, Klarenbeek, Versteijne, Grift, mevrouw Polet-MuslerVan Zadelhoff, Van Wely en De Haan. Tegen hebben gestemd de leden? Schaafsma, mevrouw Landweer-de Visser en Van Andel. 6. Voorstel tot toepassing van art.15 van de Lager-onderwijs- wet 1920 (1-1119) 7. Voorstel tot vaststelling van het getal wekelijkse lesuren vakonderwijs aan de openbare u.1.o.-school voor het jaar 1958 (1-1118). 8. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het verzoek van de stichting Engendaalschool tot aanschaffing van schoolmeubelen en ontwikkelingsmateriaal voor de kleuter school (1-1122). 9. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten be hoeve van de inrichting enz. van de b1o,-school Sanato rium Zonnegloren (1-1121), 10. Voorstel tot verlenging van de ontruimingstermijn van de onbewoonbaarverklaarde woning Bonifaciusstraat 18 (1-1124). 11. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet t.b.v. het verlenen van tegemoetkomingen in kosten voor voorzie ningen aan onroerend goed voor uitbreiding van woongelegen heid (1-1155). 12o Voorstel tot het verlenen van voorschotten als bedoeld in artikel 35? lid. 6, van het besluit buitengewoon lager on derwijs aan diverse schoolbesturen voor het jaar 1958 (1-1128) 13. Voorstel tot het verlenen van voorschotten als bedoeld in artikel 103, lid 6, der Lager-onderwijswet 19 20 aan diver se schoolbesturen voor het jaar 1958 (1-1131). 14. Voorstel tot verdaging van de beslissing op het uitbrei dingsplan Soestdijk-'t Hart (1-5081). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig d.e volgnummers 6 tot en met 14 besloten. 15. Voorstel inzake wijziging van de intercommunale I.Z.A,- regeling Utrecht (IV-1127). De heer PIEREN wil niet het hele debat over de I.Z.A. wederom heropenen, maar verzoekt, ondanks het feit dat dit voorstel van louter redactionele aard is, aantekening tegen te hebben gestemd. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarbij wordt aangetekend, dat de heer Pieren - gea,cht -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 28