- 22 december 195$ - 152. Het is mogelijk dat de winkelbouw op de Eng voor een groot deel uit het plan zal verdwijnen. Wat de kleine eigenhouwers "betreft zegt spreker, dat het steeds moeilijker wordt een terreintje voor een paar woningen te vinden. Men kan nog slechts rijen woningen houwen, omdat anders de onkosten veel te groot worden. Er is maar één oplossing, namelijk dat de eigenbou wers de handen ineenslaan. Met de voorzitter is spreker het eens, dat zij dan goedkoper zullen kunnen werken dan een grote aannemer, maar het schijnt erg moeilijk te zijn elkander te vinden. Toch wil spreker er in het openbaar op wijzen, dat dit voor hun eigen behoud noodzake lijk is. Persoonlijk vindt spreker het nog altijd jammer, dat een kantoor voor gemeentewerken niet tegelijkertijd met een raadhuis kan worden gebouwd, maar de keuze is welbewust gedaan, omdat de toestand bij ge meentewerken onhoudbaar was geworden. Over enige maanden zal een plan in de raad komen, dat door de commissie voor openbare werken reeds is bekeken, welke commissie met de grondgedachte akkoord is gegaan. Er zullen meer ambtenaren in kunnen dan er op het ogenblik zijn, maar het is toch ook vteex niet veel te groot ontworpen^ wel kan het gemakkelijk worden uitgebreid. Het terrein is daarvoor groot genoeg, ook als Soest 40.000 of 80.000 inwoners krijgt. Het politiebureau is geen oplossing voor een groter Soest, maar uit de nood geboren. De situatie op het huidige politiebureau is niet langer te handhaven. De toestand in het lijkenhuisje kan eigenlijk geen dag langer voortbestaan, terwijl in 196O de ontheffing ten aanzien van de cellenruimte afloopt. Op de kortst mogelijke termijn moet verandering aan het politiebureau plaatshebben. Met een politiebureau in Soest-zuid meent het college voor tien tot vijftien jaar voldoende te hebben, maar wanneer Soest zich dermate gaat uitbreiden, zullen de bureaux niet vol doende zijn en zal er een centraal politiebureau moeten komen. De voorzitter heeft gesproken over de woningen van 12.500,--. Vermoedelijk zal de gemeente deze woningen niet zelf kunnen bouwen, maar zal het over de bouwspaarkas moeten lopen. De heer wethouder ORANJE zegt, dat de heer Hilhorst hem het ver wijt heeft gemaaktdat de autotoelage voor de inspecteur van politie ad 750?niet op de juiste wijze aan de raad is voorgelegd. De heer Hilhorst heeft daarbij opgemerkt, dat dit in strijd zou zijn met spre kers vroegere houding in de raad. Spreker gelooft, dat de heer Hilhorst zich vergist. Indertijd heeft hij het namelijk onwenselijk genoemd, dat de post voor het aanbrengen van een sprinklerinstallatie in de toren in een afzonderlijk voorstel aan de raad werd voorgelegd. Daarom heeft spreker zioh ook niet verzet tegen het opnemen van de bedoelde post ad 750,-- in de begroting. Niettemin wil spreker, overeenkomstig het ver langen van de heer Hilhorst, gaarne toezeggen, dat voortaan in de nota van aanbieding de aandacht zal worden gevestigd op nieuwe in de begro ting opgenomen posten. De heer HILHORST is er dankbaar voor, dat wethouder van Zadelhoff beaamt, dat door het niet voldoende onderhoud van de wegen een grotere slijtage der wegen ontstaat, met als gevolg onevenredig hoge kosten voor uiteindelijk herstel. Het is prettig, dat er een nieuwe werkwijze zal worden ingevoerd. Vroeger werd een dergelijk punt echter op zijn minst met de desbetref fende commissie van bijstand besproken. Spreker verzoekt in het vervolg een dergelijke aangelegenheid van te voren, zo niet in de gemeenteraad, dan toch zeker in de commissie voor openbare werken, waarin alle frac ties zijn vertegenwoordigd en waarvan de leden over de gehele gemeente woonachtig zijn, aan de orde te stellen. Naar aanleiding van het betoog van wethouder Oranje, zegt spreker niets terug te nemen van zijn opmer king, dat de wijze van het in de begroting brengen van de autotoelage - niet -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 302