- 22 december T958 - T55- De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat vóór 1 januari nog een vergadering nodig is, doordat op de vorige vergadering door onvol talligheid geen besluit kon worden genomen. De voorzitter sluit de algemene beschouwingen. Aan de orde is de behandeling van de begrotingen van de be drijven en instellingen. Al deze begrotingen 'werden, voor zover hieronder niet afzonder lijk vermeld, zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vast gesteld. Bedrijf Gemeentewerken. Mevrouw POLET-Musler zegt erg blij te zijn, dat het college ten aanzien van de verkiezingsborden tot hetzelfde inzicht is gekomen als degenen die daarover een opmerking hebben gemaakt. De heer HILIIORST geeft het college in ernstige overweging de zaak van de Schoolstraat onder het oog te zien. Uitstel betekent zeer grote kapitaaluitgaven. De situatie van de weg is zodanig, dat zeer nodig een voorziening moet worden getroffen, en het verwondert spreker, dat deze weg niet in de begroting is opgenomen. De heer VAN ANDEL merkt op, dat op bladzijde 56 (Bijlage F) wordt medegedeeld, onder volgnummer 78, dat voor dit jaar (1959) geen verkiezingen zijn vastgesteld. Hij vraagt of er op het ogenblik geen aanleiding is deze post niet pro memorie, maar op een bepaald bedrag uit te trekken. De VOORZITTER zegt dat waarschijnlijk begrotingswijziging nood zakelijk zal blijken te zijn. Een begroting is nu eenmaal, onmiddel lijk nadat zij is vastgesteld, reeds weer verouderd. Maatschappelijk Hulpbetoon. De heer VAN ANDEL wijst er op, dat onder punt f van volgnummer 42 op bladzijde 107 wederom een kleine 20.000,-- voor voormalige geëvacueerden is uitgetrokken. Hij meende evenwel, dat dit een aflo pende post was. De wethouder K. DE HAAN zegt, dat deze post geen betrekking heeft op de tijdens de watersnoodramp van 1953 geëvacueerde mensen. Het betreft hier mensen die in de oorlog door de bezetter uit de kuststrook zijn geëvacueerd, die niet per sé naar hun vroegere woonplaats terug behoeven en hier zijn gebleven. Het rijk heeft de verzorging van deze mensen en de gemeente betaalt het geld uit. Het is een vrij constante groep, die alleen door een sterfgeval vermindert. Vandaar dat men dit bedrag op de begroting steeds terugvindt. De wethouder ORANJE deelt mede, dat men op bladzijde 106 onder post 29b de hiervoor door het rijk gegeven bijdrage aan de gemeente terugvindt De wethouder K. DE HAAN; Dit kost de gemeente inderdaad geen geld Aan de orde is nu de behandeling van de hoofdstukken der gemeen tebegroting voor 1959 in engere zin. De in deze notulen niet afzonderlijk vermelde hoofdstukken zijn alle zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Hoofdstuk III. De heer HILHORST herinnert er aan, dat de voorzitter naar aan leiding van het voorstel tot aanschaffing van een auto voor de politie indertijd heeft gezegd, dat de politie steeds over een vervoersmoge- lijkheid moet kunnen beschikken in een gemeente als Soest, waar zelfs met het oog op de verkeersongelukken een uitrukwagen noodzakelijk is. De raad heeft daarvoor toen begrip getoond en het gevraagde bedrag beschikbaar gesteld. Dit zijn voor de raad moeilijk te beoordelen aan gelegenheden. Niemand beter dan de voorzitter kan beoordelen wat er - voor -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 308