- 11 februari 1958 - 15. geacht wenst te worden tegen te hebben gestemd. 16o Voorstel tot wijziging van de gemeente- en bedrijfsbegrotingen 1956 IV-1129 17. Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting en de begro ting voor het woningbedrijf en het grondbedrijf 1958 IV-1130) 18. Voorstel tot wijziging van de verordening als bedoeld in art. 115 lid 2 der Winkelsluitingswet (1-1125). 19. Voorstel tot aankoop van grond aan de Kostverlorenweg van II.V. Bouw- en Aannemings-Maatschappij Bakhuizen te Hilversum (1-5082) 20. Voorstel tot aanvulling van de bouwverordening der gemeente Soest (1-1132-5083). 21. Voorstel tot wijziging der verordening ter voorkoming van brandgevaar in belangrijke gebouwen (1-1133). 22. Voorstel tot het toekennen van voorschotten als bedoeld in artikel 754e lid, van de Kleuteronderwijswet aan in deze gemeente gevestigde kleuterscholen over het jaar 1958 (1-1126) 23. Voorstel tot het aangaan van een geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten (voorkeurslening rentespaarbrie- ven 1957) (IV-1134) 24. Voorstel tot het aangaan van een geldlening met de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten (eerste nationale woningbouwle- ning 1957) (IV-1137). 25. Voorstel tot het verlenen van voorschotten als bedoeld in ar tikel 101 bis der lager-onderwijswet 19 20 aan diverse school besturen over het jaar 1958 (1-1136). 26. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 17 december 1957? afd.I, nr.5004? tot verlening van het recht van opstal op een aan de Soesterbergsestraat gelegen perceel gemeente grond aan de P.U.E.M. N.V. voor de bouw van een transforma torstation. (1-1138), 27. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 15.000,-- voor de verbouw van het slachthuis1-1139 Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt over eenkomstig de volgnummers 16 tot en met 27 besloten. 28. De wethouder VAN ZADELH01E stelt namens het college voor over te gaan tot verkoop van 228 m2 grond voor 7,-- per rn2 aan de Birkstraat. Het betreft het gedeelte, dat ligt tegen de tuinen van de huizen van de Bilderdijklaan. Voorts stelt hij voor van de betrokkene J.Y/.Sistilhate kopen 197 rn.2 grond voor 5?-- per m2Deze grond is nodig voor de verbreding van de Birkstraat. Op verzoek van de belanghebbende stelt het college dit punt, hoewel de commissie van bijstand niet is kun nen worden gehoord, nog in deze vergadering aan de orde. Hierop wordt zonder hoofdelijke stemming tot deze trans actie besloten. 29Rondvraag De heer ORANJE vraagt, of het college wil overwegen, of het mogelijk is van gemeentewege een rouwkamer in te richten, die kan worden verhuurd. Vooral bij samenwoning en kleine behuizing doen zich bij een sterfgeval vaak pijnlijke moeilijk heden voor, die door het inrichten van een rouwkamer van ge meentewege opgelost kunnen worden. De VOORZITTER wil deze suggestie gaarne bestuderen. Mis schien zal het ook mogelijk zijn een particuliere instelling hiervoor te interesseren. Wellicht kunnen verschillende in- - stellingen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 30