- 22 december 1^58 - 157. woorden van de beide sprekers was te beluisteren, dat zij bang zijn, dat deze algemeen menselijke tendens door de getroffen maatregel eerder zal worden aangemoedigd dan afgeremd, terwijl dit laatste juist de bedoeling van het college is. De politie heeft nodig een uitruk-auto en een auto in de garage die alleen uitrukt bij een ongeval en die in theorie alles moet be vatten wat bij een ongeluk nodig kan zijn. Twee jaar geleden is be sloten de auto die er nu nog is af te schaffen en een nieuwe, als uitrukauto ingerichte wagen te kopen. Tegelijkertijd is besloten een mobilifoon aan te schaffen, die normale patrouillediensten doet, maar ieder ogenblik ergens heen gedirigeerd kan worden. In verband met de bestedingsbeperking is de nieuwe uitruk-auto niet aangeschaft. De oude auto is nog altijd in dienst, doch rijdt slechts weinig, namelijk alleen naar ongelukken en nog wel eens meer, omdat er maar weinig auto's zijn. Verder is er een volkswagen, in de eerste plaats voor het gemeentebestuur en de secretarie. Deze wagen is gestald en in beheer bij de politie en staat in de begroting op het hoofdstuk van de politie, die er gebruik van kan maken, maar welke auto vol strekt niet alleen voor de politie is. Deze auto is veel onderweg. Politieel is het gewenst, dat de hoofdinspecteur van politie een auto tot zijn beschikking heeftDaaruit zou men kunnen aflei den? er moet nog een auto bij. De ene volkswagen is voor een gemeen te als Soest met haar grote afstanden wel heel weinig, maar tot nu toe heeft met het ermee gedaan. Het aanschaffen van een auto voor de inspecteur zou beslist veel duurder zijn dan het toekennen van een toelage. Er zijn twee soorten toelagen. In Haarlem reden ambtenaren met een eigen auto en declareerden zij het aantal kilometers, dat zij daarmede voor dienstdoeleinden hadden afgelegd. Het is dan voor een ambtenaar van belang zoveel mogelijk in dienst te rijden, omdat in de vergoeding een gedeelte zit voor de vaste lasten, die hij toch kwijt is. Dit systeem zal in Soest niet worden toegepast. Hier krijgt de ambtenaar een vast bedrag en daarmede moet hij maar zien uit te komen. Hij mag in diensttijd rijden zoveel hij wil, maar hij krijgt geen hogere vergoeding dan het vaste bedrag, dat dus niet ongemerkt kan oplopen. Maakt een ambtenaar van het gemeentelijk autopark ge bruik, dan zal hij, ook al wordt er controle uitgeoefend, altijd de neiging hebben om auto te rijden, aangezien het hem toch niets kost Het is dus politieel van belang dat de hoofdinspecteur de be schikking heeft over een auto, hetgeen op de goedkoopste wijze mo gelijk kan worden gemaakt door hem een toelage toe te kennen. De heer HILHORST herinnert aan het aanstellen van een monteur die chauffeurswerk kan verrichten en tevens tot taak heeft het auto park in goede staat te houden. Wanneer nu toelagen worden gegeven bij de politie, bij gemeentewerken en bij andere diensten en be drijven, zal deze monteur overbodig worden, omdat degene die een toelage ontvangt zelf voor het onderhoud van de wagen zal moeten zorgen. Het geven van een toelage is dus in strijd met hetgeen vroeger is besloten om de zaak financieel en economisch zo goed mogelijk te laten lopen. Voor vele raadsleden zal het, in verband met de besprekingen die over deze aangelegenheid hebben plaatsgehad en de vele verwik kelingen die eraan zijn verbonden, moeilijk zijn hun stem te bepa len. Daarom vindt spreker het beter de verdere behandeling van het voorstel aan te houden tot een volgende vergadering, wanneer de raad volledig op de hoogte zal kunnen zijn. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 312